Przejdź do treści

Rekrutacja - II  edycja Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że ulega przedłużeniu termin złożenia formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa    II  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie do dnia 7 maja 2019 r.

Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

b) osoby bezrobotne, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby z  przemocą w rodzinie,

e) osoby bezdomne,

f)  osoby uzależnione,

g) osoby opuszczające zakłady

h) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

 

Udział w Indywidualnego Programu Zatrudnienia CIS umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa  w następujących formach wsparcia:

Reintegracji społecznej tj. instrumentów aktywizacji społecznej – 2 godziny dziennie:

a) Doradztwo zawodowe,

b) Psychoedukacja,

c) Warsztaty komputerowe,

d) Zajęcia integracyjno - manualne,

e) Edukacja zdrowotna.

 

Reintegracji zawodowej tj. instrumentów aktywizacji zawodowej – 4 godziny dziennie służącej przyuczeniu do wykonywaniu pracy w grupach tematycznych:

a) stolarsko – remontowej,

b) poligraficzno – introligatorskiej,

c) ogrodniczo - porządkowej

 

Dodatkowo zapewniamy:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne

- opiekę nad osobą  zależną,

- świadczenie aktywizacyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

- ciepły posiłek .

 

Okres realizacji programu maj 2019 – wrzesień 2020

Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl  w zakładce „projekt Aktywność popłaca “ lub:

  • w Biurze projektu pok. 102 ,
  • u pracowników socjalnych Ośrodka,

w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Formularze zgłoszeniowe  przyjmujemy:

  • osobiście pokój 102,
  • za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9
  • email-em na adres projekt@mopskrasnystaw.pl

 

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej.

 

Pliki do pobrania - Rekrutacja - II  edycja Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie 

 

Informacja: MOPS

Content Menager sob., 27/04/2019 - 21:10 Drukuj 87
facebook