Powołano miejską radę działalności pożytku publicznego

W dniu 16 marca br. Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Miasta Krasnystaw, Burmistrza Krasnegostawu oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na ternie Miasta Krasnystaw.

Osobowy skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie przedstawia się następująco:
1. Przedstawiciele Rady Miasta Krasnystaw:
1/ Andrzej Misiura
2/ Tomasz Tylus
3/ Marcin Wilkołazki
4/ Jan Żydziak

2. Przedstawiciele Burmistrza Krasnegostawu:
1/ Alicja Grabiec
2/ Damian Kozyrski
3/ Andrzej Kmicic
4/ Szczepan Olchowski

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1/ Grzegorz Brodzik
2/ Anna Bukraba
3/ Grażyna Dudek
4/ Leszek Dworucha
5/ Mariusz Kargul
6/ Dariusz Kowalczyk
7/ Ks. Jarosław Kozak
8/ Anna Popis
9/ Andrzej Sosnowski
10/ Bronisława Żuk.

Zgodnie z uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących strefy zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i projektów strategii rozwoju Miasta;
2) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami samorządu a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) typowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie oraz innych zespołów wymagających udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych;
5) wyrażanie opinii w innych sprawach publicznych Miasta, zleconych przez organ wykonawczy samorządu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwsze posiedzenie RADY, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
Kalendarz

Galeria