Kierownictwo

Burmistrz Krasnegostawu - Robert Kościuk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Urodził się w Krasnymstawie. Swoje życie związał z tym miastem. Z Krasnymstawem związane były także losy jego rodziców, dziadków i pradziadków. Pochodzi z rodziny o patriotycznych tradycjach. Z głęboko zakorzenioną miłością do ojczyzny i jej losów. Jego dziadek był uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, a w okresie międzywojennym funkcjonariuszem Policji Państwowej na posterunku w Krasnymstawie. Oddanie i poświęcenie w służbie dla miasta i kraju spowodowało, iż stał się jedną z wielu ofiar katyńskich.

Posiada wyższe wykształcenie – tytuł magistra Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na WSEI w Lublinie. Podyplomowe Studia z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji  UMCS w Lublinie, biegle posługuje się j. angielskim.

Przez ponad dwadzieścia lat prowadził działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo, w którym skutecznie zarządzał ludźmi i finansami.

Jest członkiem stowarzyszeń i związków, między innymi zrzeszających rodziny katyńskie, wspierających przedsiębiorczość, jak i wszelką inną działalność na rzecz Krasnegostawu. Chętnie angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Ze względu na spostrzeganie go jako osoby przedsiębiorczej, aktywnej i otwartej na ludzkie sprawy w 2014 r., za namową różnych kręgów społecznych, postanowił wziąć udział w wyborach samorządowych. W  roku 2015 został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Krasnegostawu, a w listopadzie 2018 r., po ponownym starcie w wyborach, objął funkcję Burmistrza Krasnegostawu.


Kompetencje:

Burmistrz organizuje pracę Urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,

3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

4) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

5) ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

6) wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich wykonania,

7) realizacja interpelacji posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.

8) gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie,

9) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,

10) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,

11) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

12) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

13) nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, zatwierdzanie regulaminu pracy Urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz wydawanie zarządzeń, postanowień i poleceń służbowych,

14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady,

15) do kompetencji Burmistrza należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:

a) zagadnień obrony cywilnej,

b) ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa informacji,

c) ochrony danych osobowych,

d) ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,

e) obsługi prawnej,

f) analizy i kontroli,

g) Straży Miejskiej.


Zastępca Burmistrza - Wojciech Kaczmarczyk

Kompetencje:

 1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,

 2. Określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu,

 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 4. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 5.  Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

 6. Reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,

 7. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw, w zakresie ustalonym przez Burmistrza,

 8. Współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu niepodlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza,

 9. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz spółkami Miasta Krasnystaw:

 • Wydziałem Rozwoju Miasta i Inwestycji,

 • Wydziałem Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,

 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie,

 • Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Spółka z o.o. w Wincentowie,

 • Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie.


Sekretarz - Renata Stangryciuk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Kompetencje:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy i polityki personalnej Urzędu,

 2. Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz właściwego obiegu informacji w urzędzie,

 3. Zapewnienie właściwych warunków techniczno – organizacyjnych funkcjonowania Urzędu,

 4. Nadzór nad prawidłowością przebiegu procesów tworzenia aktów prawnych w Urzędzie,

 5. Wykonywanie uprawnień kierownika Urzędu i zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 6. Koordynowanie zadań w zakresie współpracy Burmistrza z Radą,

 7. Organizowanie systemu kontroli zarządczej oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością wdrożenia i działania tego systemu, a także nad prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych,

 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,

 9. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 10. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

 11. Reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,

 12. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw w zakresie ustalonym przez Burmistrza,

 13. Współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Sekretarza,

 14. Wstępny nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań obronnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w i przepisach wewnętrznych, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 15. Sprawowanie bezpośrednio nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta:

  • Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Społecznych;

  • Wydziałem Administracyjnym;

  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

  • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie;

  • Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie;

  • Środowiskowym Domem Samopomocy;

  • Krasnostawskim Domem Kultury;

  • Miejską Biblioteką Publiczną.

Kalendarz

Galeria