Rada Seniorów Zaproszenie

                                                                  ZAPROSZENIE

Na podstawie § 12 oraz § 13 Statutu Rady Seniorów Miasta Krasnystaw stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/261/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Krasnystaw oraz nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Lub z 2014 r. poz. 889) zwołuję I Sesję Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu  24 kwietnia 2014 r. /czwartek/ o godz. 1200, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy ul. Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad sesji.

Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu.

Złożenie ślubowania oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Wybór Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Krasnystaw I kadencji.

1/ zgłaszanie kandydatów i krótka ich prezentacja (wystąpienia)

2/ przeprowadzenie głosowania

3/ podjecie uchwały stwierdzającej wybór

Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw prowadzenia sesji wybranemu Przewodniczącemu Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

I kadencji.

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Miasta Krasnystaw I kadencji.

1/ zgłaszanie kandydatów i krótka ich prezentacja (wystąpienia)

2/ przeprowadzenie głosowania

3/ podjecie uchwały stwierdzającej wybór

Wybór Sekretarza Rady Seniorów Miasta Krasnystaw I kadencji.

1/ zgłaszanie kandydatów i krótka ich prezentacja (wystąpienia)

2/ przeprowadzenie głosowania

3/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Edward Kawęcki
Kalendarz

Galeria