Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 14 września br. w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego na terenie miasta Krasnystaw. Wzięło w nim udział 19 liderów zainteresowanych pobudzeniem działań społecznych na rzecz mieszkańców naszego miasta.


Uczestnicy spotkania, które poprowadził Zastępca Burmistrza Krasnegostawu Dariusz Turzyniecki, zostali zapoznani z ostatnimi zmianami w przepisach dotyczących udzielania dotacji z budżetu gmin oraz zasadami finansowego rozliczania uzyskanych dotacji. Mieli także okazję przedstawienia osiągnięć i sukcesów swoich organizacji wynikających z realizacji zadań dotowanych przez Miasto Krasnystaw w bieżącym roku.

W trakcie dyskusji przedstawiciele NGO zgłaszali swoje propozycje i wnioski dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z samorządem miasta w roku przyszłym. Zostali poproszeni również o wypełnienie kwestionariuszy ankiet, których wyniki posłużą do opracowania założeń programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Program ten ma na celu zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy  wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu  problemów lokalnych. Określa on cele, zasady, formy współpracy, priorytetowe  zadania publiczne, okres i sposób realizacji. Wskazuje też zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje również tryb powoływania i zasady  działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert składanych w ogłaszanych konkursach.
Kalendarz

Galeria