Zaproszenie na VII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. /czwartek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:

a)        w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z programu wieloletniego pn.: „Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów”;

b)        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

c)        w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;

d)        w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2019 roku;

e)        w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

f)         zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Krasnystaw PLUS”;

g)        w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw”;

h)        w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika dedykowanego wysiłkowi Polaków na rzecz odzyskania i utrzymania niepodległości w lata 1914-1921;

9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.

10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej.

11. Informacja z działalności za 2018 r. Krasnostawskiego Domu Kultury oraz zamierzenia na 2019 r.

12. Informacja z działalności za 2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zamierzenia na 2019 r.

13. Informacja z działalności za 2018 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zamierzenia na 2019 r.

14. Sprawozdanie z działań na rzecz promocji Miasta za 2018 r.

15. Przedstawienie informacji o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw za 2018 r.

16. Zamierzenia techniczne szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2019/2020.

17. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw za lata 2016-2018.

18.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

19. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

20. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/   Janusz RzepkaProjekty uchwał
Kalendarz

Galeria