Sesje

Zaproszenie na VII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. /czwartek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:

a)        w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z programu wieloletniego pn.: „Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów”;

b)        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

c)        w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;

d)        w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2019 roku;

e)        w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

f)         zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Krasnystaw PLUS”;

g)        w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw”;

h)        w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika dedykowanego wysiłkowi Polaków na rzecz odzyskania i utrzymania niepodległości w lata 1914-1921;

9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.

10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej.

11. Informacja z działalności za 2018 r. Krasnostawskiego Domu Kultury oraz zamierzenia na 2019 r.

12. Informacja z działalności za 2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zamierzenia na 2019 r.

13. Informacja z działalności za 2018 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zamierzenia na 2019 r.

14. Sprawozdanie z działań na rzecz promocji Miasta za 2018 r.

15. Przedstawienie informacji o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw za 2018 r.

16. Zamierzenia techniczne szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2019/2020.

17. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw za lata 2016-2018.

18.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

19. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

20. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/   Janusz Rzepka


Projekty uchwał

Zaproszenie na VI Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w VI Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. /czwartek/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na V Sesję Rady Miasta Krasnystaw


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w V Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. /czwartek/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na IV Sesję VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 20 grudnia 2018 r.Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IV Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 14:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

  1. 1. Otwarcie obrad sesji.
  2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. 3. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
  4. 4. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
  5. 5. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
  6. 6. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
  7. 7. Podjęcie uchwał:

a)        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)        w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c)        w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2019 r.;

d)        w sprawie planu wydatków w 2019 r. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2020;

e)        w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

f)         w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;

g)        w sprawie uchwały budżetowej Miasta na rok 2019;

h)        w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;

i)         w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

j)         w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

  1. 8. Informacja o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych w tej sprawie decyzjach w okresie od 13.12.2017 do 12.12.2018 r.

9.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

11. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka

Zaproszenie na III Sesję VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 6 grudnia 2018 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w III Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał

a)        w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)        w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c)        w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Krasnystaw i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych;

d)        w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;

e)        zmieniająca Program Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.;

f)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krasnystaw w przedmiocie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej;

g)   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

h)   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych.

  1. 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2017/2018.

10. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na

Rok 2018.

11. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 r.

12. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

13. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

14. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/   Janusz Rzepka

Zaproszenie na II Sesję VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 21 listopada 2018 r.


ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w II Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. /piątek/ o godz. 12:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na I Sesję VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach I SESJI Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 1000, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Stwierdzenie kworum.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Przewodniczącego Rady.

7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.

8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta i złożenie przez niego ślubowania.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zakończenie obrad I sesji Rady.


z up. Komisarza Wyborczego

w Chełmie

Sekretarz Miasta

/-/  Krzysztof Gałan
Kalendarz

Galeria