Krajowe

Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych zadania

Przedsięwzięcie pn. „Usuwane wyrobów zawierających azbest” wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Przedsięwzięcie pn. „Usuwane wyrobów zawierających azbest” zostało zrealizowane w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W ramach powyższego zadania z 10 prywatnych posesji  zostały usunięte wyroby zawierające azbest.

W wyniku realizacji zadania zostały osiągnięty efekt ekologiczny tj. unieszkodliwienie 14,79 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.

Renowacja mogił żołnierskich z XIX i XX w. w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie

W dniu 11 października 2018 r. Miasto Krasnystaw zawarło z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa ta finalizuje proces ubiegania się o środki na realizację  zadania „Renowacja mogił żołnierskich z XIX i XX w. w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie”.

Zadanie obejmuje remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Krasnymstawie upamiętniającej poległych w roku 1920 i 1939 żołnierzy Wojska Polskiego – Obrońców Ziemi Krasnostawskiej. Projekt prac budowlanych zakłada odtworzenie mogił w formie zbliżonej do obecnie istniejącej, odnowienie krzyży i tablic inskrypcyjnych, kwater, układu komunikacyjnego oraz rozwinięcie koncepcji o ogrodzenie wydzielające kwaterę wojenną z całości cmentarza rzymskokatolickiego, a także wykonanie tablicy informacyjnej oraz nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej. Ponadto przedmiotem inwestycji jest wykonanie I etapu renowacji dwóch rzeźb żałobnych i grobu rodziny Dziewickich, poprzez opracowanie dokumentacji technicznej.

Całkowity koszt zadania wynosi 408 800,00 zł, z czego 300 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 108 800,00 zł to wkład własny Miasta.


[ Strona projektu ]


Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina

„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina” realizowana przez Miasto Krasnystaw w 2017 roku stanowi element inwestycji pn. „Budowa ulicy Chopina” w ramach zadania „Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który na podstawie UMOWY POŻYCZKI Nr 223/2017/P/OA z dnia 19.07.2017 r. udzielił dofinansowania w wysokości 257 000,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 514 712,48 zł.

Efektem rzeczowym planowanej inwestycji jest budowa 697,9 m sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina w Krasnymstawie. Dzięki inwestycji wykonano kanalizację deszczową służącą do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej publicznej.
Efektem ekologicznym, który został osiągnięty bezpośrednio po oddaniu zadania do eksploatacji, jest możliwość odprowadzenia wód deszczowych z przedmiotowego terenu. Realizacja zadania umożliwi zapobieganie i likwidację zagrożeń bezpośrednio u źródeł ich powstawania. Sprawny system odwodnienia dróg ograniczy negatywny wpływ na stan czystości wód i ograniczy emisję szkodliwych związków chemicznych, co wpłynie korzystnie na środowisko naturalne.Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie

Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie

W miesiącu sierpniu Miasto Krasnystaw zawarło z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa ta finalizuje proces ubiegania się o środki na realizację  projektu „Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie”.

Zadanie obejmuje remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Krasnymstawie upamiętniającej poległych w roku 1920 i 1939 żołnierzy Wojska Polskiego – Obrońców Ziemi Krasnostawskiej. Projekt prac budowlanych zakłada odtworzenie mogił w formie zbliżonej do obecnie istniejącej, odnowienie krzyży i tablic inskrypcyjnych, kwater, układu komunikacyjnego oraz rozwinięcie koncepcji o ogrodzenie wydzielające kwaterę wojenną z całości cmentarza rzymskokatolickiego, a także wykonanie tablicy informacyjnej oraz nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej. W najbliższych tygodniach rozpoczną się wspomniane prace budowlane. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na grudzień br.

Wartość zadania szacowana jest na 313 465,42 zł z czego 200 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 113 465,42 zł to wkład własny Miasta.


Informujemy, iż pomimo dwukrotnego ogłaszania przetargu nieograniczonego na prace budowlane w ramach w/w inwestycji nie udało się wyłonić wykonawcy. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym zamawiający zdecydował się na modyfikację przedmiotu zamówienia, aby umożliwić udział w postępowaniu jak największej liczby wykonawców. Jednak mimo wprowadzenia zmian, w drugim postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 500 tys. zł, która znacznie przewyższała możliwości budżetowe Miasta. Ze względu na duży zakres inwestycji, w kończącym się roku 2017 pozostało zbyt mało czasu na przeprowadzenie trzeciego postępowania i wykonania zaplanowanych prac. Z uwagi na zaistniałą sytuację umowa  o dofinansowanie zadania została rozwiązana za porozumieniem stron.

Jednakże sekcja wojenna cmentarza parafialnego w Krasnymstawie jest miejscem bardzo istotnym dla mieszkańców Krasnegostawu. Stanowi centrum obchodów wydarzeń patriotycznych oraz pełni funkcję miejsca pamięci i edukacji najmłodszych pokoleń. Dlatego też w 2018 r. Miasto Krasnystaw będzie ponownie aplikowało o pozyskanie środków z Programu na renowację mogił żołnierzy z sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie.

Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc

W sierpniu zakończyły się prace remontowe służące adaptacji nieużytkowanej od lat części budynku Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie do utworzenia nowej grupy. Dzięki dofinansowaniu, które Miasto Krasnystaw pozyskało w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017, udało się stworzyć warunki do przyjęcia dodatkowych 15 dzieci. Obecnie żłobek może otoczyć swoją opieką 75 najmłodszych mieszkańców Krasnegostawu.

Czytaj więcej...

„Budowa oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”

    Miasto Krasnystaw informuje o realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który na podstawie UMOWY POŻYCZKI Nr 4/2016/P/OA z dnia 27.04.2016 r. udzielił dofinansowania w wysokości 248 000,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 306 270,00 zł.

    Efektem rzeczowym planowanej inwestycji jest budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie. Inwestycja polegać będzie na budowie  87 punktów świetlnych z oprawą oświetleniową typu LED.

    Efektem ekologicznym będzie poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego, w szczególności ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w drodze redukcji zużycia energii elektrycznej. Zastosowanie bardziej trwałych opraw typu LED nie będzie powodować przenikania ze źródeł światła rtęci oraz innych metali ciężkich. Technologia LED i oświetlenie zbudowane z jej wykorzystaniem to bardzo nowoczesne i zaawansowane źródło światła. Poprawa jakości oświetlenia związana jest bezpośrednio  ze wzrostem bezpieczeństwa ruchu pojazdów na drogach jak i bezpieczeństwa osobistego mieszkańców.Dofinansowano ze środków                                                  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                                  i Gospodarki Wodnej w Lublinie

„Termomodernizacja budynku krytej pływalni w Krasnymstawie”

dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”

Zakres prac:

- instalowanie okien

- docieplenie stropodachu

- roboty izolacyjne w zakresie okładziny tynkowej

- roboty remontowe i przygotowawcze związane z dociepleniem ścian zewnętrznych i wymianę stolarki

- obróbki blacharskie

- remont balustrad i kominów

BENEFICJENT: Miasto Krasnystaw

PARTNER: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

OKRES REALIZACJI:   lipiec – listopad 2013 r.

WYKONAWCA: Firma Handlowo – Usługowa „TERMIX”, ul. Reymonta 33, 22-400 Zamość

FINANSOWANIE:         
-
łączny koszt realizacji inwestycji  450 114,06 zł
- dotacja 148 500,00 zł

Kalendarz

Galeria