PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zdjęcie Artykułu

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych


Burmistrz Krasnegostawu
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728)

Burmistrz Krasnegostawu

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta Krasnystaw.

1.    Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Kandydat na rachmistrza terenowego:

  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. 

 

3.  Dodatkowe umiejętności kandydata na rachmistrza:

o    obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

o    komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się).

4. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

5.  Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

6. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

8. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

  • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1);
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2);
  • Informacja dotycząca RODO (załącznik nr 3).

9. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miasta Krasnystaw. Adres do doręczeń: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw.

10. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  (82) 576-21-57 w. 147.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Informacje dodatkowe


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ