PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

XX sesja Rady Miasta Krasnystaw

XX sesja Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 17 czerwca br. w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyła się XX sesja Rady Miasta Krasnystaw. W trakcie spotkania:
- przedstawiono opinie stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2019 r., sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia za 2019 r.,
- przedstawiono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2019,
- przedstawiono opinie Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
- przedstawiono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
- dyskutowano nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Miasta.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Krasnegostawu z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 rok;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 r.
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
d) zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
e) udzielenia pożyczki z budżetu Miasta Krasnystaw dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Krasnymstawie;
f) zmiany Uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnegostawu;

Radni Miasta Krasnystaw jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie Udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania (15 głosów za/ 0 głosów przeciw/ 0 głosów wstrzymuje się/ 0 nieobecni) oraz  Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 rok  (14 głosów za/ 0 głosów przeciw/ 0 głosów wstrzymuje się/  1 nieobecny).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Marcin Wilkołazki  złożył 2 interpelacje: ws. systemowego wyposażenia miejskich jednostek oświatowych w profesjonalne narzędzia nauki zdalnej oraz ws. pełnego wykorzystania możliwości elektronicznego systemu do zarządzania pracą Rady Miasta Krasnystaw.
Radny Dariusz Turzyniecki złożył 2 interpelacje: ws. możliwości aplikowania o środki unijne, ze źródeł nie związanych z RPO dotyczących instalacji fotowoltaicznych oraz ws. przygotowywania działań dotyczących wdrażania programów wykorzystujących wody opadowe.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ