PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

sesja

25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym. Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
c) w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
d) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego;
e) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/176/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.;
f) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw (ul. Piłsudskiego, ul. Krakowskie Przedmieście) – Niemienice – Białka – odcinek od km 2+188 do km 8+694” w 2021 roku;
g) w sprawie zmiany Uchwały nr III/16/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Krasnystaw i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych;
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w celu współdziałania przy realizacji wspólnych celów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw;
i)   w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2030;
j) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi wewnętrznej o nr ewidencyjnym 63 położonej w obszarze 0003 Góry Przedmieście.
9.  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
11. Informacja z działalności za 2020 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.  
12. Informacja z działalności za 2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
13. Informacja z działalności za 2020 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.
14. Informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw za 2020 r.
15. Sytuacja na rynku pracy w Mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
16. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
17. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
18. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zakończenie obrad sesji.
 
 
                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                   
  /-/ Janusz Rzepka
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ