PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na IX Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Zdjęcie Artykułu

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IX Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. /wtorek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
 5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
 8. Raport o stanie Miasta Krasnystaw za 2018 r.
a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Krasnystaw za rok poprzedni.
b) debata nad Raportem.
     c) głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania.
9. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2018 oraz podjęcie uchwał.
1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok, sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia Miasta Krasnystaw.
2) Przedstawienie opinii dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia Miasta wyrażonych przez Stałe Komisje Rady Miasta Krasnystaw.
3) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw o wykonaniu budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 r.
4) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 r.
5) Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu na temat wykonania budżetu Miasta za 2018 rok.
6) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Miasta.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Krasnegostawu z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2018 rok;
     b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2018 r.
10. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
 2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
 3. zmieniającej Uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.;
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw odcinek od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza” w latach 2019-2020;
 5. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Krasnystaw oraz ustalenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
 • w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz ustalenia szczegółowych zasad usytuowania na terenie miasta Krasnystaw miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
11. Informacja z działalności spółek Gminy Miasto Krasnystaw za 2018 r. i zamierzenia na rok 2019.
a) Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Spółka z o.o. w Wincentowie,
b) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie,
c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi praz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta w 2018 r.
13. Informacja z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.
14. Informacja na temat zamierzeń organizacyjnych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2019/2020.
15. Informacja na temat organizacji wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej w 2019 roku.
16. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
17.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
18. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zakończenie obrad sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                
       /-/ Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ