PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Opłata za zmniejszenie retencji

Opłata za zmniejszenie retencji

Informacja w sprawie Oświadczeń dotyczących opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielnie. Dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia za 2018 rok włącznie w sytuacji braku zmian w stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości.

Termin złożenia oświadczeń:
- oświadczenie za I,II,III oraz IV kwartał 2018 r. należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 r.
- oświadczenie za I, II kwartał 2019 r. należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 r.
- oświadczenie za III kwartał 2019 r. należy złożyć do dnia 31 października 2019 r.
- oświadczenie za IV kwartał 2019 r. należy złożyć do dnia 31 stycznia 2020 r. 
 
Wymagane wnioski:    oświadczenie dotyczące opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – w pdf do pobrania
Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielnie. Dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia za 2018 rok włącznie w sytuacji braku zmian w stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości.
Informacje dodatkowe
Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne).
Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty retencyjnej zgodnie z art. 298 pkt 2 w zw. z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, od dnia 1 stycznia 2018 r. są osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:
 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomościami lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Zwolnienia przedmiotowe:
 Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy na obsługę poboru opłaty.
Materiał pomocniczy w sprawie ustalenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej opracowany przez Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na stronie:
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krasnystaw
Wymagane załączniki
 • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – dokument pełnomocnictwa, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
 • w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego – kserokopia tego dokumentu 
Dokumenty do wglądu
Oryginał pozwolenia wodnoprawnego.
Sposób i miejsce składania dokumentów:
1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Plac 3 Maja29
22-300 Krasnystaw
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30, wtorki od 8.00-16.00
 • Biuro Obsługi Mieszkańców
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30, wtorki od 8.00-16.00
2. Za pośrednictwem poczty:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Plac 3 Maja29
22-300 Krasnystaw
3. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Krasnystaw, dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego (wraz z wymaganym oświadczeniem i załącznikiem)
Wymagane opłaty
Opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Nr rachunku bankowego:
Urząd Miasta Krasnystaw
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
45 8200 0008 2001 0000 4170 0001
Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego na terenie Miasta Krasnystaw oraz w punktach kasowych.
Wpłat można dokonać za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
Wyłączenia oraz zwolnienia od opłaty skarbowej wskazane są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (teks jednolity  - Dz. U. z 2019 poz.1000).
Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielnie. Dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia za 2018 rok włącznie w sytuacji braku zmian w stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
82 576 21 57 wew. 163 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorki od 8.00 do 16.00.
 
Wniiosek do pobrania:
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ