PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

XIII sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zdjęcie Artykułu

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5.    Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6.    Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7.    Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
     a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
     b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;
d) w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw”;
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie;
f) w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
g) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Krasnystaw na lata 2020-2023”;
h) w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
9. Informacja z wykonania budżety Miasta Krasnystaw za I półrocze 2019 r.
10. Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
11. Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2018/2019.
13. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
15. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                 
         
         Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ