PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Podsumowanie XIII sesji Rady Miasta Krasnystaw

Podsumowanie XIII sesji Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 7 XI 2019r. w na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XIII sesja Rady Miasta Krasnystaw. W obradach udział wzięło 15 radnych.

Dnia 7 XI 2019r. w na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XIII sesja Rady Miasta Krasnystaw.  W obradach udział wzięło 15 radnych.

Podczas spotkania podjęto  8 uchwał:
1. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
2. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;
4. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw”;
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie;
6. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Krasnystaw na lata 2020-2023”;
8. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Szczególną uwagę zwrócono na Uchwałę  dotyczącą Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w celu rozpowszechnienia tej informacji wśród mieszkańców Krasnegostawu.

Złożono następujące interpelacje:
Radny Marcin Wilkołazki przedstawił interpelacje w sprawie:
1.    Przystąpienia Krasnegostawu do narodowego programu „Mieszkanie Plus”
2.    Projektu przebudowy budynku biurowego po Coratex-ie
3.    Organizacji w Krasnymstawie lodowiska ze sztucznie mrożoną nawierzchnią
Radny Lech Berezowski  przedstawił interpelacje w sprawie:
1.    Naprawy – wymiany ubytków kostki brukowej w chodniku od strony zachodniej ul. Okrzei od ul. Głowackiego aż do ul. Zielonej.
2.    Poprawy stanu nawierzchni zatoki parkingowej leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala – równoległej do ul. Głowackiego .
3.    Naprawy i podniesienia kostki chodnika przy ul. Okrzei od ul. Cmentarnej do ulicy wiodącej na cmentarz.
Radny Grzegorz Brodzik przedstawił interpelacje - zapytania w sprawie:
1.    Wysokości wynagrodzeń zmiennych w 2018 roku Prezesów spółek miejskich.
2.    Czy spółki komunalne w 2019 roku występowały do różnych funduszy/programów /projektów o środki zewnętrzne aby wdrażać innowacyjne rozwiązania w gospodarce swoich spółek z korzyścią dla miasta?
Radny Paweł Mazurek  przedstawił interpelacje w sprawie:
1.     ponoszenia kosztów eksploatacyjnych oświetlenia na terenie KSM .
Radna Ewa Kwiecień przedstawiła interpelacje w sprawie:
1.    Etapu realizacji Centrum Aktywizacji Seniorów.
2.    Uzupełnienia wyrwy w poboczu ul. Piłsudskiego, w połowie góry, na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Cegielnianą.
3.    Wytyczenia prowizorycznych dróg dla gruntów pomiędzy ulicami: Graniczna, Piłsudskiego i Sokołowskiego.
Radny Marcin Worotyński przedstawił interpelacje w sprawie:
1.    Nadmiernej prędkości kierowców poruszających się po głównych ulicach Krasnegostawu.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ