PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 5 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00

ZAPROSZENIE
 
      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XV Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;
b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;
d) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Krasnystaw na rok 2020;
f) w sprawie udzielenia w 2020 r. pomocy rzeczowej dla Powiatu Krasnostawskiego;
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie;  
h) w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w  Krasnymstawie oraz nadania statutu;
9. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Krasnystaw.
10. Sprawozdanie z organizacji imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” w 2019 r.
11. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 r.
12. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
13. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
14. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zakończenie sesji.
 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
 
Janusz Rzepka

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ