PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zgłoszenia do Banku Żywności

Zdjęcie Artykułu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie kwalifikuje osoby do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 zwanym dalej POPŻ na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych z odpowiednich rejonów opiekuńczych.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób (rodzin) spełniających kryteria kwalifikowalności grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności
marginalizowane, takie jak Romowie),
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria statusu osoby najbardziej potrzebującej tj. osoby (rodziny) znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.(np : dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, bezrobociem lub długotrwałą chorobą) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056zł dla osoby w rodzinie1.

Zatem aby otrzymać żywność należy zgłosić się do MOPS do pracownika socjalnego z odpowiedniego rejonu opiekuńczego o wystawienie skierowania lub do pok. 122.

UWAGA! Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2019,
tj. od sierpnia 2019r. do czerwca 2020r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ