PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Stawki opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to w ostatnim czasie gorący temat nie tylko ze względu na konieczność dostosowania się samorządów do zmieniających się przepisów w zakresie nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów, ale także wyższa opłata marszałkowska za składowanie śmieci, kosztowny system selektywnej zbiórki odpadów, droższa energia i rosnąca płaca minimalna. Są to główne powody wzrostu cen opłaty za odpady w przyszłym roku.

„Nawet najmniejsze działania, czy zmiana codziennych nawyków jest cennym gestem, by chronić środowisko Ziemi i wpływać na zatrzymanie zmian klimatu.”

Anonim

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Krasnystaw!

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to w ostatnim czasie gorący temat nie tylko ze względu na konieczność dostosowania się samorządów do zmieniających się przepisów w zakresie nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów, ale także wyższa opłata marszałkowska za składowanie śmieci, kosztowny system selektywnej zbiórki odpadów, droższa energia i rosnąca płaca minimalna. Są to główne powody wzrostu cen opłaty za odpady w przyszłym roku.

W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. By zobrazować przyczyny tego zjawiska, warto przyjrzeć się przepisom regulującym te ważne dla każdego z nas zagadnienia. Przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że system gospodarki odpadami komunalnymi w każdej gminie musi być systemem samofinansującym się.

Za realizację obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiada gmina, która na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę, uwzględniającą koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami, określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ze środków uzyskanych z wpływów do budżetu miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkuje się ponadto:

- koszty tworzenia i utrzymania przez gminę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

- koszty obsługi administracyjnej systemu.

Wysokość opłaty jest ustalana przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, jakie dany właściciel nieruchomości wyprodukuje (tj. np.: odpady wielkogabarytowe, zielone, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony).

Wysokość opłaty ma odzwierciedlać koszty zagospodarowania odpadów od momentu ich odebrania, aż do ostatecznego ich przetworzenia w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Środki, które wpłyną do budżetu miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie mogą być przeznaczone na cele inne, niż związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Zmiany w przepisach prawa, skutkujące istotnymi zmianami sytuacji na rynku gospodarki odpadami m.in. wzrost kosztów spalania odpadów, zatrudnienia, energii, transportu oraz opłat za korzystanie ze środowiska w postaci tzw. „opłaty marszałkowskiej” znacząco przekładają się na koszty funkcjonowania systemu.

Nie bez znaczenia jest pogłębiający się także kryzys w branży surowców wtórnych. Recykling, na którym miały zarabiać przedsiębiorstwa odbierające i przetwarzające odpady, przestał być opłacalny.

      

Dzięki temu, że w 2019 r., wobec niewielkich zmian od wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, urealniliśmy stawkę opłaty (z 7,50 zł/os. do 12,00 zł/os. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, co stanowiło wzrost o 62,5 %) - na 2020 r. - wychodzimy z propozycją podniesienia stawki do 14,00 zł/os za odpady segregowane (wzrost o 16,7 %). Należy podkreślić, że mimo proponowanej podwyżki, stawka ta jest zdecydowanie niższa w stosunku do innych miast, które już taką opłatę wprowadziły. Realny wzrost opłaty dla jednego mieszkańca w skali roku wyniesie jedynie 24,00 zł, jednakże w skali całego miasta, przy założeniu, że nie zmieni się liczba osób objętych systemem, wpłynie na zmniejszenie się różnicy między kosztami funkcjonowania systemu a uzyskiwanymi dochodami - o kwotę ok. 360 000 zł .

W przypadku, gdy mieszkańcy nie będą wywiązywać się z obowiązku segregowania odpadów, opłatę z tego tytułu, na chwilę obecną proponujemy pozostawić w niezmienionej wysokości (28,00 zł).

Warto też podkreślić, że funkcjonujący dotychczas w naszym mieście „system osłonowy” dla rodzin posiadających kartę dużej rodziny zamierzamy poszerzyć o możliwość zwolnienia właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy zadeklarują kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku.

 

Szanowni Państwo !

Wyrzucanie odpadów do kosza to czynność, którą każdy z nas, niezależnie od wieku, wykonuje kilkanaście razy dziennie, dlatego głównym czynnikiem warunkującym powodzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest świadome działanie i odpowiednia postawa nas samych. To my musimy dążyć do tego, aby w naszych domach powstawało jak najmniej odpadów oraz do tego, by śmieci, które już „wyprodukujemy” były we właściwy sposób posegregowane

 

zdjecie smieci


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ