PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Zaproszenie na XVI sesję Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenie  na XVI sesję Rady Miasta Krasnystaw

XVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw.

ZAPROSZENIE
 
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVI Sesji Rady Miasta Krasnystaw,
która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00,
w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2020 r.;
b) w sprawie planu wydatków w 2020 r. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2020;
c) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;
d) w sprawie uchwały budżetowej Miasta na rok 2020;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.;
f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;
g) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
h) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
j) w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych miasta Krasnystaw;
l) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;
ł) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
m) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Krasnystaw na rok szkolny 2019-2020.
9. Informacja o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych w tej sprawie decyzjach w okresie od 13.12.2017 do 12.12.2018 r.
10. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na 2019 r.
11. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
13. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Zakończenie obrad sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                          
       
        Janusz Rzepka                                  

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ