PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Aktualności
DRUKUJ ZAPISZ

Podsumowanie XVI Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Podsumowanie XVI Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 30 XII 2019r. w na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XVI sesja Rady Miasta Krasnystaw. W obradach udział wzięło 15 radnych.

Dnia 30 XII 2019r. w na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XVI sesja Rady Miasta Krasnystaw.  W obradach udział wzięło 15 radnych.


Podczas spotkania podjęto 14 uchwał:
1.    w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2020 r.;
2.    w sprawie planu wydatków w 2020 r. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2020;
3.    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;
4.    w sprawie uchwały budżetowej Miasta na rok 2020;
5.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.;
6.    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;
7.    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
8.    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
9.    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
10.    w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
11.    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych miasta Krasnystaw;
12.    zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;
13.    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
14.    w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Krasnystaw na rok szkolny 2019-2020.

Złożono następujące interpelacje:
Radny Marcin Wilkołazki przedstawił interpelacje w sprawie:
1.    Usunięcia konarów drzew znad chodnika leżącego na os. „Serbinów”
2.    Zakupu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

oraz jedno zapytanie:
Radny Grzegorz Brodzik przedstawił zapytanie w sprawie:
1.    Audytów zewnętrznych spółek komunalnych, które są własnością miasta.


Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ