PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej
DRUKUJ ZAPISZ

XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw

sesja

 
Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 w  sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw. 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
 
Porządek obrad:
/treść porządku zgodna z treścią zaproszenia/
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
6. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 r.;
c) zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
e) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Krasnystaw w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat;
g) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie;
h) w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
8. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie za 2020 r.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za rok 2020.
10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 dla Miasta Krasnystaw.
11. Informacja z pracy Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r.
13. Informacja o bezpieczeństwie publicznym i przeciwpożarowym za 2020 r.
14. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2020 r.
15. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2020 r.
16. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na Krakowskim Przedmieściu za 2020 r.
17. Informacja z działalności spółek Miasta Krasnystaw za 2020 r. i zamierzenia na 2021 r.
      - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o.  w Wincentowie;
      - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie;
      - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie; 
18. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
19. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
20. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Zakończenie obrad sesji.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
/-/ Janusz Rzepka
 

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ