przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

sesja
16-06-2021

XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 
Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 w  sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw. 
Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
 
Porządek obrad:
/treść porządku zgodna z treścią zaproszenia/
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
6. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 r.;
c) zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
e) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Krasnystaw w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat;
g) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie;
h) w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
8. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie za 2020 r.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za rok 2020.
10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 dla Miasta Krasnystaw.
11. Informacja z pracy Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r.
13. Informacja o bezpieczeństwie publicznym i przeciwpożarowym za 2020 r.
14. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2020 r.
15. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2020 r.
16. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na Krakowskim Przedmieściu za 2020 r.
17. Informacja z działalności spółek Miasta Krasnystaw za 2020 r. i zamierzenia na 2021 r.
      - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o.  w Wincentowie;
      - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie;
      - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie; 
18. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
19. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
20. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Zakończenie obrad sesji.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
/-/ Janusz Rzepka
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone