przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw Relacja z XXXVII Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

logo Krasnystaw
15-02-2022

Relacja z XXXVII Sesji Rady Miasta Krasnystaw

 

 

W dniu 10 lutego 2022 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw. 
 
Podczas obrad rozpatrzono i podjęto dziesięć uchwał:
1) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2022 rok;
3) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw (ul. Piłsudskiego, ul. Krakowskie Przedmieście) – Niemienice – Białka – odcinek od km 2+188 do km 8+694” w 2022 roku;
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.;
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Granicznej w Krasnymstawie;
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie;
7) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Krasnystaw obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;
8) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Miasta Krasnystaw;
9) w przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2022 rok;
10) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Krasnystaw do  Stowarzyszenia pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego.
 
Podczas sesji złożono następujące zapytania:
- Radny Grzegorz Brodzik przedstawił zapytanie dotyczące finansowej i organizacyjnej perspektywy funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta Krasnystaw po podwyżkach cen energii. Radny zwrócił się z prośbą o przedstawienie działań które Samorząd Miasta Krasnystaw planuje podjąć, aby ograniczyć koszty podwyżek. Poprosił także o przedłożenie kalkulacji wydatków jakie w związku z podwyżkami poniosą w bieżącym roku miejskie jednostki organizacyjne.
- Radny Marcin Wilkołazki przedstawił interpelację w spawie odnowienia żołnierskich mogił usytuowanych poza sekcją wojenną cmentarza parafialnego w Krasnymstawie. 
- Radny Dariusz Turzyniecki złożył dwie interpelacje. Pierwsza dotyczyła prośby o podjęcie przez miejskie służby porządkowe, we współpracy z nadzorem budowlanym, działań związanych z usunięciem zagrożenia jakie stwarzają budynki, które zostały opuszczone i od lat są nieużytkowane. Zwrócił się także z prośbą o przeprowadzenie akcji oczyszczania na bieżąco tablic ogłoszeniowych, które należą do Urzędu Miasta Krasnystaw. Druga interpelacja odnosiła się do trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Radny Turzyniecki zwrócił się  z prośbą o wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia brzegów rzeki Żółkiewki od strony szlaku. 
- Radna Agnieszka Pocińska – Bartnik złożyła interpelację dotyczącą możliwości zniesienia opłaty targowej w roku 2022 dla drobnych przedsiębiorców, kupców krasnostawskich i lokalnych producentów, którzy prowadzą działalność na krasnostawskich targowiskach. 
 
Radni Rady Miasta Krasnystaw przyjęli również: 
- sprawozdania z wykonania planów pracy za 2021 r. stałych Komisji Rady Miasta oraz Rady Miasta Krasnystaw;
- plany pracy na 2022 r. Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw;
- plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2022 rok;
- sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krasnystaw podjętych w 2021 roku;
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2021 roku.
 
Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw Janusza Rzepki z prośbą o wskazanie spośród Radnych osób do pracy w zespole do spraw koordynowania działań związanych z przygotowaniem i realizacją 51. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”.  Chęć pracy w zespole wyraziło pięć osób: Agnieszka Pocińska – Bartnik, Marcin Wilkołazki, Kamil Hukiewicz, Ewa Kwiecień oraz Marcin Worotyński.

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone