przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw XXXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Logo Miasta Krasnystaw
24-03-2022

XXXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw.

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2022 rok;
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.;
d) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
e) w sprawie wyznaczania miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;
f)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto Krasnystaw;
h) w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw”;
i) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na 2022 r.;
j) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2022 rok;
k) w sprawie przyjęcia programu osłonowego „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
11. Informacja z działalności za 2021 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
12. Informacja z działalności za 2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
13. Informacja z działalności za 2021 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.
14. Sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie za 2021 r.
15. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw za 2021 r.
16. Informacja o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw za 2021 r.
17. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
18.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
19. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Zakończenie obrad sesji.
 
                                                                                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
                                                                                                                                                                                   /-/ Janusz Rzepka

                          Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone