przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw Relacja z XXXVIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

logo Krasnegostawu
01-04-2022

Relacja z XXXVIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw

 
W dniu 31 marca 2022 r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Janusz Rzepka, który powitał obecnych na spotkaniu, przedstawił porządek obrad oraz informację o podejmowanych działaniach między sesjami.
 
Następnie głos zabrał Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk. Wyraził on stanowisko mieszkańców Miasta Krasnystaw sprzeciwiające się militarnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jednocześnie zadeklarował pełne poparcie dla Ukrainy i jej bohaterskich obrońców. Szczególne słowa wsparcia Burmistrz skierował do mieszkańców Turijska - miasta partnerskiego Krasnegostawu. 
 
Burmistrz wyraził również wdzięczność i uznanie dla mieszkańców Krasnegostawu, których wielkie zaangażowanie i chęć niesienia pomocy uchodźcom, pozwoliły na zaopiekowanie się wszystkimi, którzy tego potrzebowali. Burmistrz zaznaczył, że dzięki działaniom wielu Krasnostawian nikt nie został bez opieki czy schronienia. 
 
Podczas XXXVIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw podjęto dziesięć uchwał:
1) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2022 rok;
3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 
23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r;
4) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka prowadzonego przez Miasto Krasnystaw;
7) w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw”;
8) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na 2022 r.;
9) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2022 rok;
10) w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 
Podczas sesji złożono następujące zapytania:
 Radny Grzegorz Brodzik odniósł się do dwóch zagadnień. Pierwsza interpelacja dotyczyła możliwości poprawienia jakości wody i usunięcia kamienia z sieci wodociągowej. Drugie to zapytanie czy Miasto planuje aplikować o środki na wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.  
 Radny Marcin Wilkołazki przedstawił zapytanie w sprawie wskazania miejsc w Krasnymstawie, które mogłyby służyć jako schronienie w razie ataku wojennego. Radny poprosił również o przedstawienie informacji ilu uchodźców z Ukrainy jest zakwaterowanych na terenie Krasnegostawu i ile z tych osób podjęło naukę w szkołach podstawowych i średnich na terenie miasta.
 
Radni Rady Miasta Krasnystaw przyjęli również: 
 sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r. Krasnostawskiego Domu Kultury;
 sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie;
 informację z działalności za 2021 r. Krasnostawskiego Domu Kultury;
 informację z działalności za 2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie;
 informację z działalności za 2021 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Krasnymstawie;
 sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie za 2021 r.;
 informację z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw za 2021 r.;
 informację o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw za 2021 r.

XXXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone