przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw XLI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

logo Krasnystaw
13-06-2022

XLI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

ZAPROSZENIE

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XLI Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Raport o stanie Miasta Krasnystaw za 2021 r.

      a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Krasnystaw za poprzedni rok,

      b) debata nad Raportem,

      c) uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2021 oraz podjęcie uchwał.

a) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2021 r., sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia za 2021 r.,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2021,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

e) wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu na temat wykonania budżetu Miasta za 2021 rok., 

f) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Miasta. 

g) podjęcie uchwał w sprawie: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Krasnegostawu z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2021 rok; 

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2021 r.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2022 r.;

c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/260/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.;

d) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Krasnystaw;

e) w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny dla miasta Krasnystaw  na lata 2022 – 2024.

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie za 2021 r. oraz zamierzenia na 2022 r.

12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 dla Miasta Krasnystaw.

13. Informacja z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. oraz realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.

14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

15. Informacja z działalności spółek Gminy Miasto Krasnystaw za 2021 r. oraz zamierzenia na 2022 r.:

      - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o.

       w Wincentowie,

         - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Krasnymstawie,

         - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie. 

16. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

17. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

18.  Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                       
/-/ Janusz Rzepka
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone