przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenia na Sesję Rady Miasta Krasnystaw

logo Krasnystaw
09-12-2022

Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miasta. 

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Przedstawienie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem Burmistrza Krasnegostawu.

9. Przedstawienie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

10. Przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miasta i wniosków radnych.

11. Stanowisko Burmistrza Krasnegostawu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych.

12. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2023 rok;

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.;

d)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2022 rok;

f) w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;

g) w sprawie trybu prac  nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krasnystaw;

h) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/247/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2021, poz. 5739);

i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/280/2022 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na 2022 r.;

j) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2023 – 2026;

k) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym;

l) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz ich rodziców;

ł) w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030”;

m) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”;

n) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza”;

o) w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Krasnystaw.

14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw w roku szkolnym 2021/2022.

15. Sprawozdanie z 51. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” 2022 r. 

16. Informacja o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych w tej sprawie decyzjach  w okresie od 09.12.2021 r. do 07.12.2022 r.  

17. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na 2022 r.

18.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

19. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

20. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                        PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
/-/ Janusz Rzepka
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone