PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

Skarbnik

Patrycja Zdybel - Skarbnik

e-mail: skarbnik@krasnystaw.pl

Do zadań Skarbnika Miasta należy:

 1. Opracowywanie i nadzór nad wykonywaniem budżetu,
 2. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 3. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
 4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 5. Analiza dochodów i wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy oraz rocznych sprawozdań w spółkach komunalnych,
 6. Nadzór nad przeprowadzaniem kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy,W
 7. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.
 8. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
  • zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostek, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej
  • bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości,
  • nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne wydziały oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie,prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 9. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostek, dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania oraz zmian planów finansowych jednostek,
  • następnej kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań,
  • nadzór nad realizacją umów o udzielenie zamówień publicznych.
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ