PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS

Utworzenie obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS

Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech gmin: Miasta Krasnystaw, Gminy Krasnystaw i Gminy Siennica Różana przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państawa przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Głównym celem projektu jest zwiększenie spójności obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS w wymiarze społecznym, gospodarczym, turystycznym i terytorialnym.
Cele szczegółowe:
- wzmocnienie współpracy i poprawa jej jakości oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy miastem Krasnystaw i jego najbliższym otoczeniem w celu umożliwienia kompleksowego rozwoju regionu,
- zintegrowanie działań jst zmierzających  do objęcia procesem planowania szerokiego wachlarza zadań (jednocześnie kilka zadań w ramach każdego z projektów), przy poszanowaniu środowiska naturalnego,
- poprawa jakości opracowywanych dokumentacji planistycznych dzięki oparciu jej o szeroki wachlarz działań analitycznych,
- poprawa efektywności opracowanych planów, studiów, dokumentacji dzięki uruchomieniu procesu planowania i wykonywania dokumentacji w oparciu o zadania mające obietnice finansowania przez właściwe jst,
- wzrost poziomu partycypacji społecznej w jst wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego poprzez proces konsultacji społecznych,
- realizacja skutecznej komunikacji projektu, opierającej się na zróżnicowaniu kanałów komunikacji,
Realizacja celów szczegółowych pozwoli na realizację wizji obszaru jako terenu o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, dobrze zagospodarowanego, sprawnie zarządzanego i bezpiecznego. 
W ramach projektu zakłada się:
1. opracowanie szeregu analiz, mających na celu określenie powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego Krasnystaw PLUS (w tym: analiza powiązań JST MOF Krasnystaw PLUS w zakresie przemieszczania się mieszkańców i ich potrzeb, analiza potrzeb przedsiębiorców z terenów JST MOF Krasnystaw, analiza sytuacji demograficznej MOF Krasnystaw PLUS, analiza zatrudnienia w MOF Krasnystaw PLUS),
2. opracowanie spójnego dokumentu strategicznego – opracowanie wspólnej strategii rozwoju dla MOF Krasnystaw PLUS wraz z  przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
3. opracowanie spójnej dokumentacji planistycznej (studia i plany zagospodarowania przestrzennego)  wraz z wersjami elektronicznymi dla wspólnie wyznaczonych obszarów związanych z rozwojem gospodarczym, infrastrukturalnym, ruchem turystycznym, ochroną przyrody związanych z miejskim obszarem funkcjonalnym Krasnystaw PLUS, uwzględniającej trendy demograficzne i zatrudnienie,
4. wykonanie dla 7 inwestycji dokumentacji technicznej, przetargowej, studiów wykonalności. Przedsięwzięcia będą wynikać z opracowanej dokumentacji strategicznej.
5. szeroką partycypację społeczną, wyrażającą się w przeprowadzeniu konsultacji społecznych zarówno na etapie diagnostyczno-analitycznym istniejącego stanu i poziomu usług, jak i w trakcie podejmowania rozstrzygnięć strategicznych, a także w procesie zarządzania i promocji.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ