PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie

Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie

Przedmiotem projektu jest budowa zbiornika małej retencji o pojemności około 80 tys. m3 i powierzchni ok. 5,40 ha, ujętego w Programie Małej Retencji Województwa Lubelskiego jako inwestycja dotycząca obszarów deficytów powierzchniowych o największym natężeniu. Zbiornik powstanie w wyniku przegrodzenia doliny cieku Lubańka  w rejonie ul. Kwiatowej oraz wykopu gruntu z czaszy zbiornika w celu uzyskania żądanej głębokości i pojemności magazynowanej wody. Zakładany poziom piętrzenia wody wyniesie 185,80 m n.p.m.
 
Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który charakteryzuje się tym, że przed realizacją inwestycji inwestor nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami technicznymi odnoszącymi się do planowanej inwestycji. Dokumentacja techniczna i wymagane prawem pozwolenia uzyskiwanie są w trakcie przygotowywania przedsięwzięcia zgodnie z etapami systemu „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestor w wyniku postępowania przetargowego wyłania generalnego wykonawcę zamówienia, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę a późnej wykonuje roboty według wykonanego przez siebie projektu.
 
Założenia inwestycji, które zostaną uszczegółowione w projekcie budowlano-wykonawczym, obejmują m.in.:
Budowę zapory czołowej  - planuje się groblę czołową ziemną o dł. ok. 65 m. W grobli zostanie usytuowana budowla piętrząca wodę łącznie z przelewem awaryjnym.
Budowę zapory bocznej - zapora boczna, o długości 300 m, oddzielająca zbiornik od nasypu kolejowego biegnącego od strony północnej zbiornika.
Budowę czaszy zbiornika - czasza zbiornika powstanie poprzez obniżenie istniejącego terenu do rzędnych projektowanego dna. Brzegi zbiornika oparte będą o naturalne stoki dolinowe.
Budowę zapory tylnej zbiornika wstępnego wraz kanałem wpustowym - Planuje się zaporę ziemną o wstępnych parametrach: szerokość korony 5,0 m, długość ok. 75 m, rzędna korony 186,70 m n.p.m., nachylenie skarp  1:3.
 
Przebudowę napowietrznych linii energetycznych zlokalizowanych w okolicy zbiornika.
Budowę drogi eksploatacyjnej przy zbiorniku – zaplanowano drogę eksploatacyjną przy zbiorniku po koronie zapory czołowej, bocznej oraz wzdłuż zbiornika od jego południowej strony.
Instalację systemu monitoringu poziomu wody w zbiorniku i odpływu wody ze zbiornika.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ