PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ

Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie

Redukcja zagrożenia powodziowego na terenie woj. lubelskiego poprzez budowę zbiornika małej retencji w Krasnymstawie

Przedmiotem projektu jest budowa zbiornika małej retencji o pojemności około 80 tys. m3 i powierzchni ok. 5,40 ha, ujętego w Programie Małej Retencji Województwa Lubelskiego jako inwestycja dotycząca obszarów deficytów powierzchniowych o największym natężeniu. Zbiornik powstanie w wyniku przegrodzenia doliny cieku Lubańka  w rejonie ul. Kwiatowej oraz wykopu gruntu z czaszy zbiornika w celu uzyskania żądanej głębokości i pojemności magazynowanej wody. Zakładany poziom piętrzenia wody wyniesie 185,80 m n.p.m.
 
Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który charakteryzuje się tym, że przed realizacją inwestycji inwestor nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami technicznymi odnoszącymi się do planowanej inwestycji. Dokumentacja techniczna i wymagane prawem pozwolenia uzyskiwanie są w trakcie przygotowywania przedsięwzięcia zgodnie z etapami systemu „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestor w wyniku postępowania przetargowego wyłania generalnego wykonawcę zamówienia, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę a późnej wykonuje roboty według wykonanego przez siebie projektu.
 
Założenia inwestycji, które zostaną uszczegółowione w projekcie budowlano-wykonawczym, obejmują m.in.:
Budowę zapory czołowej  - planuje się groblę czołową ziemną o dł. ok. 65 m. W grobli zostanie usytuowana budowla piętrząca wodę łącznie z przelewem awaryjnym.
Budowę zapory bocznej - zapora boczna, o długości 300 m, oddzielająca zbiornik od nasypu kolejowego biegnącego od strony północnej zbiornika.
Budowę czaszy zbiornika - czasza zbiornika powstanie poprzez obniżenie istniejącego terenu do rzędnych projektowanego dna. Brzegi zbiornika oparte będą o naturalne stoki dolinowe.
Budowę zapory tylnej zbiornika wstępnego wraz kanałem wpustowym - Planuje się zaporę ziemną o wstępnych parametrach: szerokość korony 5,0 m, długość ok. 75 m, rzędna korony 186,70 m n.p.m., nachylenie skarp  1:3.
 
Przebudowę napowietrznych linii energetycznych zlokalizowanych w okolicy zbiornika.
Budowę drogi eksploatacyjnej przy zbiorniku – zaplanowano drogę eksploatacyjną przy zbiorniku po koronie zapory czołowej, bocznej oraz wzdłuż zbiornika od jego południowej strony.
Instalację systemu monitoringu poziomu wody w zbiorniku i odpływu wody ze zbiornika.

Autor: Miasto Krasnystaw
Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ