przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Krasnystaw zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Krasnystaw.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak treści alternatywnych zdjęć w galeriach i załączników opublikowanych przed sierpniem 2021 r.,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-03.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Buczek, m.buczek@krasnystaw.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (82) 576-21-57 wew. 123. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Krasnystaw

  1. Do budynku Urzędu Miasta Krasnystaw prowadzą dwa wejścia: jedno od ul. Plac 3 Maja, drugie (otwierane okazjonalnie) od ul. Kościelnej – oba oznaczone szyldem Urzędu Miasta. Do Straży Miejskiej prowadzi bezpośrednie wejście od ul. Matysiaka.
  2. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. (82) 576-21-57.
  3. Wejście główne do budynku znajduje się powyżej poziomu terenu zewnętrznego, jest pozbawione barier architektonicznych oraz pozbawione jest progu, który mógłby utrudniać swobodne przemieszczanie się.
  4. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
  5. Opis dostosowań pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta:
   • Budynek Urzędu Miasta posiada dwa piętra.
   • Na parterze zlokalizowane jest Biuro Obsługi Mieszkańców i Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego. Wejście dostosowane jest szerokością dla osób niepełnosprawnych, np. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   • Na parterze zlokalizowane są wydziały, które w największym stopniu bezpośrednio obsługują interesantów. Wejście do tych pomieszczeń jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
   • Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o lokalizacji Wydziałów Urzędu Miasta.
   • Korytarze budynku dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami.
   • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części biurowej na parterze budynku. Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózkach.
   • Dostęp na pierwsze i drugie piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcze. W indywidualnych przypadkach możliwy jest dostęp alternatywny (schodołaz) lub pracownik Urzędu zejdzie z pierwszego lub drugiego piętra budynku i obsłuży osobę z niepełnosprawnością na poziomie parteru. W Biurze Obsługi Mieszkańca znajduje się wydzielone miejsce do obsługi interesantów z różnych wydziałów.
   • Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej, znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
   • Krawędzie schodów przy zmianie poziomu posadzki zostały wyposażone w taśmę kontrastową ( żółto- czarną). Wzdłuż biegu schodów znajduje się poręcz (po jednej stronie).
  6. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
  7. Bezpośrednio przed wejściem do budynku Urzędu Miasta Krasnystaw znajduje się jedno wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.
  8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  9. Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Krasnystaw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:
   • wysyłanie korespondencji na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw,
   • korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail:miasto@krasnystaw.pl.
   • przesyłanie faksów: nr faksu,(82)5762157.
   • korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Straż Miejska w Krasnymstawie.

   1. Brak obszaru kontroli. Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu zewnętrznego i jest pozbawione barier architektonicznych.
   2. Wejście do budynku przystosowane jest szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.
   3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   4. Opis dostępności pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej:
    • Straż Miejska jest zlokalizowana w budynku Urzędu Miasta na parterze.
    • Pomieszczenia Straży Miejskiej nie są ogólnodostępne ze względu na bezpieczeństwo przetwarzanych w nich informacji.
    • W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
    • W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
    • Na ścianie znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone