PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu

 

 1. Kształtowanie polityki informacyjnej Burmistrza Krasnegostawu, Rady Miasta Krasnystaw oraz Urzędu Miasta Krasnystaw, w tym:
 • organizowanie publicznych wystąpień Burmistrza
 • przekazywanie mediom zgodnie z prawem prasowym informacji dotyczących bieżącej pracy poszczególnych organów Miasta,
 • przygotowywanie informacji o charakterze promocyjno-informacyjnym,
 • opracowywanie replik i sprostowań w przypadkach, gdy publikowane informacje o pracach organów samorządu Miasta są nieprawdziwe, nieścisłe bądź opublikowane niezgodnie z prawem prasowym,
 • dokumentowanie wydarzeń ważnych dla społeczności lokalnej,
 • przygotowanie i opracowanie materiałów oraz prowadzenie merytorycznej części strony internetowej,
 • przygotowanie i opracowanie materiałów oraz prowadzenie merytorycznej części konta w mediach społecznościowychOrganizowanie imprez państwowych i miejskich.
 1. Organizowanie wewnętrznych wydarzeń urzędowych.
 2. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Krasnystaw, innymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.
 3. Nadzór nad działalnością kulturalną i sportową prowadzoną przez jednostki organizacyjne, w tym współorganizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych.
 4. Prowadzenie gminnego rejestru instytucji kultury.
 5. Udział w pracach nad przygotowaniem i monitorowaniem strategii, programów i planów rozwoju Miasta Krasnystaw oraz innych dokumentów strategicznych.
 6. Utrzymywanie relacji partnerskich oraz udział w kontaktach z miastami partnerskimi Miasta Krasnystaw.
 7. Udział w organizacji i koordynowanie działań związanych z organizacją Chmielaków krasnostawskich w tym sprawowanie merytorycznego nadzoru nad stroną internetową oraz prowadzenie konta w mediach społecznościowych.
 8. Gromadzenie danych o Mieście Krasnystaw, w tym w szczególności o istniejących na terenie Miasta zasobach gospodarczych, turystycznych, potencjale przedsiębiorczości, w tym zasobach krajobrazowych oraz promowanie ich na zewnątrz.
 9. Monitorowanie potrzeb i potencjalnych możliwości finansowania z funduszy zewnętrznych  dostępnych dla Miasta i jego mieszkańców.
 10. Podejmowanie działań oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Krasnystaw i jego mieszkańców.
 11. Inicjowanie i koordynowanie programów współpracy międzynarodowej związanych z rozwojem Miasta Krasnystaw i jego mieszkańców.
 12. Udzielanie informacji o programach wsparcia dla przedsiębiorców, rolników i innych grup zawodowych.
 13. Udział w pracach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w tym przygotowanie wniosków o pozyskanie funduszy zewnętrznych dla Miasta Krasnystaw, wniosków konkursowych i grantowych oraz rozliczenie tych przedsięwzięć i projektów.
 14. Przygotowywanie założeń budżetowych przy tworzeniu budżetu Miasta Krasnystaw w zakresie działania Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu na dany rok budżetowy.
 15. Analiza wydatków dokonywanych w zakresie powierzonych obowiązków pod względem merytorycznym i zgodności z przepisami ustaw prawo zamówień publicznych i finansów publicznych.
 16. Sporządzanie informacji, sprawozdań, analiz i ocen z zakresu wykonywanych prac.
 17. Przygotowywanie projektów umów, porozumień, uchwał, decyzji i innych regulacji wewnętrznych wynikających z funkcjonowania Wydziału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ