PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
Ikona dokument z długopisem
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
Ikona dymek z rozmową i gwiazdka
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
Ikona liść w żarówce
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Ikona recycling

Rada Miasta

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej Miasta Krasnystaw. Do Rady Miasta należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej mieszkańców, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Obecnie Rada Miasta liczy 15 radnych wybieranych w powszechnych wyborach. Kadencja Rady trwa 5 lat. Pracami Rady Miasta kieruje Przewodniczący Rady przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących. Osoby te wybiera Rada spośród swojego grona.

Rada Miasta obraduje na sesjach, na których podejmuje wiążące decyzje oraz działa poprzez swoje komisje i radnych. Sesje Rady Miasta odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Rady zapadają z reguły zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
W niektórych sprawach ustawy wprowadzają inne (ostrzejsze) wymogi, co do większości głosów oraz liczby obecnych radnych, a także obowiązek głosowania tajnego.

Działalność Rady Miasta jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podawana jest do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego oraz w BIP na kilka dni przed sesją.

Protokoły z sesji Rady Miasta, posiedzeń Komisji Rady są udostępniane na stronie BIP oraz do publicznego wglądu na stanowisku ds. obsługi rady miasta. 

Powrót
MONITOR
POLSKI
Ikona Dokument
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Ikona Waga

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
Ikona certyfikat
RODZINA
500
PLUS
Ikona rodzina
KLAUZULA
INFORMACYJNA

Ikona Informacja w dymku

KALENDARZ
WYDARZEŃ
Ikona kalendarz
Grafika osób w spacerujących parku, latarnie, ławka, fontanna
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ