przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Fotowoltaika dla mieszkańców Rozpoczęcie realizacji projektu

Fotowoltaika dla mieszkańców

logo
07-07-2022

Rozpoczęcie realizacji projektu

vvv    bbbb            xxx         zzzz
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
 
 
 
Rozpoczęcie realizacji projektu
             
Uprzejmie informujemy, że Miasto Krasnystaw otrzymało w ramach Programu Inwestycji Strategicznych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład kwotę w wysokości 7.410.000,00 zł 
na realizację I etapu inwestycji polegającej na montażu odnawialnych źródeł energii.
 
W ramach przyznanych środków Miasto Krasnystaw będzie realizowało projekt pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw – etap I” polegający na montażu instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, grunt). Z uwagi na ograniczoną kwotę uzyskanego dofinansowania, projekt przewiduje montaż około 330 instalacji.
 
Uczestnikami projektu będą osoby, które w 2019 roku złożyły ankietę zgłoszeniową dotyczącą instalacji OZE i posiadają opracowany przez firmę zewnętrzną projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej. Miasto Krasnystaw będzie kierować do ww. osób, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, pismo z informacją dotyczącą aktualnie obowiązujących zasad i warunków udziału 
w projekcie. Do informacji zostanie załączona Deklaracja uczestnictwa oraz Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie. Stosowny dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta Krasnystaw w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. 
 
Deklarację uczestnictwa/Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie, podpisane przez właściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, należy dostarczyć:
 
1. Osobiście (oryginał) do siedziby Urzędu Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu: pn.- pt. 7³°-15³°; wt. 8°°-16°°.
2. Drogą elektroniczną (skan) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: fotowoltaika@krasnystaw.pl (tytuł e-maila: „Fotowoltaika adres nieruchomości”).
 
UWAGA Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie 14 od dnia otrzymania niniejszego pisma, będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w projekcie.
 
KOSZTY UDZIAŁU W PROJEKCIE
W ramach projektu przewiduje się montaż instalacji o mocy 3,04 kW, 4,18 kW oraz 5,32 kW, wyposażonej w inwerter hybrydowy, który będzie miał możliwość podłączenia w przyszłości magazynu energii.
Wysokość wkładu własnego mieszkańca będzie uzależniona od łącznej wyceny instalacji dla danej nieruchomości i innych kosztów związanych z realizacją projektu (m.in. podatek vat od dotacji, nadzór inwestorski). 
Szacunkowa wysokość wkładu własnego będzie wynosiła około:
-  2.700,00 dla instalacji o mocy 3,04 kW
- 3.500,00 dla instalacji o mocy 4,18 kW     
- 4.300,00 dla instalacji o mocy 5,32 kW
Ostateczny koszt udziału mieszkańca zostanie określony po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyborze wykonawcy zadania.
 
Uczestnik projektu zobowiązany będzie się do zawarcia z Miastem Krasnystaw umowy dotyczącej wzajemnych zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej 
na nieruchomości mieszkańca. Umowa będzie musiała być podpisana przez właściciela lub w przypadku współwłasności przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. 
 
Rozpoczęcie prac montażowych planowane jest na wiosnę 2023 r. 
 
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące projektu, prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail: fotowoltaika@krasnystaw.pl.
 
 
DO POBRANIA:
 
 
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone