przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza Krasnegostawu - Monika Sawa
 

 

Email: m.sawa@krasnystaw.pl

Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. W 2002 r. ukończyła studia ekonomiczne Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie również odbyła studia podyplomowe Zarządzanie projektami a polityka Unii Europejskiej oraz Organizacja pomocy społecznej. Posiada również kwalifikacje pedagogiczne - matematyczne zdobyte w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. 

Od 17 lat zawodowo związana jest z samorządem, pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. W latach 2008 – 2016 pełniła funkcję Prezesa Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Od 2011 roku aktywnie włącza się w działalność społeczno- obywatelską poprzez członkostwo w Miejskiej Radzie Pożytku Publicznego w Krasnymstawie, Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Zespole koordynującym realizację powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego. 

Autor, kierownik i koordynator licznych programów lokalnych, w tym o charakterze strategicznym. Z sukcesem pozyskuje finansowe środki pozabudżetowe na organizację wsparcia mieszkańców Krasnegostawu tj. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego. Zna główne problemy, bariery i potrzeby Krasnegostawu. Za szczególne zaangażowanie w swoją pracę zawodową otrzymała wyróżnienia: Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie za "wskazywanie właściwej drogi w rozwiązywaniu problemów społecznych"; Wojewody Lubelskiego "za inicjowanie i realizację działań na rzecz osób starszych, za tworzenie warunków do udzielania wsparcia i różnorodnych form aktywizacji seniorów oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu". 

W pracy na rzecz Krasnegostawu zamierza postępować zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju - dbać o rozwój infrastruktury oraz dobrostan społeczny. Ceni sobie profesjonalizm i zaangażowanie.

 

Kompetencje:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
 2. określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu;
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz spółkami Miasta Krasnystaw:
  1. Wydziałem Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej,
  2. Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
  3. Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych Kras-Eko Spółka z o.o. w Wincentowie,
  4. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie,
  5. Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
 5. składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 6. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 7. reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
 8. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw, w zakresie ustalonym przez Burmistrza;
 9. współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone