PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Rada Miasta

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej Miasta Krasnystaw. Do Rady Miasta należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej mieszkańców, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Obecnie Rada Miasta liczy 15 radnych wybieranych w powszechnych wyborach. Kadencja Rady trwa 5 lat. Pracami Rady Miasta kieruje Przewodniczący Rady przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących. Osoby te wybiera Rada spośród swojego grona.

Rada Miasta obraduje na sesjach, na których podejmuje wiążące decyzje oraz działa poprzez swoje komisje i radnych. Sesje Rady Miasta odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Rady zapadają z reguły zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
W niektórych sprawach ustawy wprowadzają inne (ostrzejsze) wymogi, co do większości głosów oraz liczby obecnych radnych, a także obowiązek głosowania tajnego.

Działalność Rady Miasta jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podawana jest do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego oraz w BIP na kilka dni przed sesją.

Protokoły z sesji Rady Miasta, posiedzeń Komisji Rady są udostępniane na stronie BIP oraz do publicznego wglądu na stanowisku ds. obsługi rady miasta. 

Powrót
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ