PORADNIK
DLA MIESZKAŃCA
PORADNIK  KLIENTA
PROJEKTY
EUROPEJSKIE
PROJEKTY EUROPEJSKIE
ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA
ENERGII
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Planowanie Przestrzenne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który określa możliwości zagospodarowania terenu, dla którego został opracowany. Zasięg miejscowego planu w zależności od jego opracowania może obejmować całą gminę, jej część, osiedle, a nawet pojedynczą działkę. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określone jest przeznaczenie dla każdej działki (np. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej), oraz zasady zagospodarowania terenu, w tym parametry i wskaźniki zabudowy (np. wysokość, powierzchnia zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy). Dodatkowo w miejscowym planie określa się rozwiązania z zakresu układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, czy walorów kulturowych. Jeżeli planują Państwo zakup nieruchomości, która znajduje się w obszarze dla którego obowiązują ustalenia planu miejscowego, mają Państwo wgląd w to, jak będą się kształtowały obszary sąsiadujące z nieruchomością, jaki będzie układ dróg publicznych, gdzie będą znajdowały się szkoły, parkingi czy też tereny zieleni. Uchwalenie przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwiększa zatem poczucie stabilności i komfortu mieszkańców, którzy mogą mieć pewność, że naprzeciwko ich bloku nie powstanie obiekt przemysłowy, a ich widok z okna nie będzie zakłócony wieżowcami czy fabrykami.
 
Planowanie przestrzenne

Plany miejscowe wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, aby umożliwiać dostęp do procedur planistycznych mieszkańcom i inwestorom. Mieszkańcy, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mogą brać udział w składaniu wniosków, uwag oraz udziału w dyskusji publicznej związanej z opracowywaniem planu miejscowego. 
 
Na  portalu mapowym http://mapa.inspire-hub.pl odnajdą Państwo dokumenty planistyczne dotyczące Gminy Krasnystaw. Na wskazanej stronie w łatwy sposób, każdy ma bezpłatny dostęp do danych w zakresie zagospodarowania przestrzennego i nie tylko. Portal pozwala samodzielnie odnaleźć informacje dotyczące poszukiwanej działki.
 
 Portal Inspire
 
 
MONITOR
POLSKI
MONITOR POLSKI
NIEODPŁATNA
POMOC
PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna

 

WYBORY
PAŃSTWOWA
KOMISJA
WYBORCZA
WYBORY PAŃSTWOWa Komisja  Wyborcza
RODZINA
500
PLUS
500+
KLAUZULA
INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORmacyjna

KALENDARZ
WYDARZEŃ
KALENDARZ  WYDARZEŃ
Tytuł
MATERIAŁY VIDEO
DRUKUJ ZAPISZ