przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Struktura Urzędu Wydział Finansowo-Podatkowy

Wydział Finansowo-Podatkowy

Do zadań Wydziału Finansowo-Podatkowego należy pełna obsługa finansowo–księgowa Urzędu Miasta i Miasta Krasnystaw, w tym m. in.:

 1. opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza;
 2. prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. dokonywanie kontroli dokumentów finansowo–księgowych;
 4. przygotowanie i nadzór nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych;
 5. przygotowywanie sprawozdań finansowych i budżetowych;
 6. przygotowywanie materiałów do projektów uchwał w zakresie działania Wydziału;
 7. prowadzenie wszystkich spraw związanych z ustalaniem, realizacją i windykacją dochodów Miasta, w tym poborem i windykacją należności podatkowych i opłat;
 8. przygotowywanie opinii i projektów decyzji w sprawie stosowania ulg i zwolnień podatkowych, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w tym zakresie;
 9. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg i zwolnień od zobowiązań cywilnoprawnych, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w tym zakresie;
 10. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń oraz innych należności (m.in. ZUS, PIT itp.) związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu;
 12. sporządzanie list wypłat diet dla radnych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 13. prowadzenie dokumentacji finansowo–księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 14. ewidencja dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz wykonywanie obowiązków płatnika VAT;
 15. prowadzenie ewidencji księgowej zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej;
 16. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania zgodnie z instrukcją;
 17. prowadzenie rejestru faktur i umów;
 18. wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym:
 19. prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla przedsiębiorców zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 20. współpraca z Izbami Rolniczymi,
 21. wydawanie zaświadczeń na podstawie ewidencji prowadzonej przez organ podatkowy,
 22. realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej innym jst, podmiotom,
 23. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem indywidualnych interpretacji podatkowych.

Wydział Finansowo - Podatkowy
Kierownik - Jolanta Karauda 

tel. 82 576 21 57 wew. 141, 
e-mail: j.karauda@krasnystaw.pl
pok. nr 33, 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone