przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO

MIASTO

Panorama Miasta Krasnystaw

Miasto Krasnystaw położone jest w południowo-wschodniej części Polski, w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, na trasie drogi ekspresowej nr 17. Zajmuje powierzchnię 4 207 ha, a w jego skład wchodzi 11 obrębów geodezyjnych: Krasnystaw Miasto, Borek, Góry Przedmieście, Góry Kolonia, Lubańki Kolonia, Lubańki Przedmieście, Krakowskie Przedmieście, Krakowskie Przedmieście Kolonia, Rońsko Kolonia, Zakręcie Przedmieście, Zastawie Przedmieście. Według danych Urzędu Miasta pod koniec 2017 roku Miasto Krasnystaw zamieszkiwało 18 912 osób (dane GUS). Miasto Krasnystaw jest otoczone gminą Krasnystaw oraz od wschodu gminą Siennica Różana.

Oddalone jest:
od stolicy kraju - Warszawy ok. 229 km,
od miasta wojewódzkiego - Lublina ok. 56 km,
przejścia granicznego w Dorohusku o ok. 60 km.

Miasto Krasnystaw stanowi rynek pracy dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin. Jest ośrodkiem działalności firm handlowych i usługowych. Część mieszkańców utrzymuje się z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, bowiem Miasto posiada dobre uwarunkowania do rozwoju rolnictwa, 76% jego powierzchni stanowią użytki rolne. Występują tu obszary o dobrych z rolniczego punktu widzenia klasach gleb (gleby węglanowe pochodzenia lessowego). W produkcji rolniczej przeważa produkcja roślinna (głównie: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki). Obszary zabudowy zagrodowej skoncentrowane są wzdłuż dróg prowadzących koncentrycznie do centrum Miasta.

Granice administracyjne Miasta Krasnystaw obejmują fragment Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dolinami rzek Wieprz i Żółkiewka, lasem „Borek” - kompleksem leśnym o dużych walorach biologicznych, klimatycznych i krajobrazowych oraz terenami przyległymi. W bezpośrednim otoczeniu Miasta znajdują się wartościowe obszary leśne stanowiące około 10% ogólnej powierzchni. Miasto leży u zbiegu dwóch rzek - Wieprza i Żółkiewki oraz nieco oddalonych ujść niewielkich strumieni: Wojsławki na południu oraz Siennicy i Bzdurki na północy. Dolina Wieprza dzieli Miasto na część zachodnią i wschodnią. Na terenie Miasta utworzono 4 pomniki przyrody, są to: lipa drobnolistna (340 cm) przy ul. Poniatowskiego w Krasnymstawie, lipa drobnolistna (300 cm) przy ul. Jabłonkowej w Krasnymstawie, lipa drobnolistna (466 cm) przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie, dąb szypułkowy (320 cm) w lesie „Borek”.

Krasnystaw jest Miastem o bogatej tradycji historycznej sięgającej okresu wczesnego średniowiecza. Początki Krasnegostawu związane są z istnieniem warownego grodu Szczekarzów, który został włączony do Polski w 1366 r. przez Kazimierza Wielkiego. Miasto Krasnystaw stanowi obszar o ciekawych walorach historyczno-kulturowych, do najciekawszych zabytków (wpisanych do Rejestru Zabytków) usytuowanych na terenie Miasta należą:

Zespół Klasztorny Pojezuicki (styl barokowy 9 początek XVIII w) obejmujący kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego i kapliczkę przed kościołem, klasztor i dziedziniec, pałacyk biskupa dawne seminarium i wikariat, drzewostan.

Zespół Klasztorny Poaugustiański Stary obejmujący dawny kościół p.w. św. Trójcy murowany w stylu gotyckim z XVI wieku i budynki klasztorne z drugiej połowy XVII w., obecnie w zespole zlokalizowana jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Klasztorny Poagustiański Nowy (zespół budowli klasycystycznych wzniesionych w latach 1937-39) obejmujący kościół p.w. św. Trójcy, dzwonnicę, mur otaczający z kapliczkami klasztor i drzewostan.

Starościański Zespół Dworkowo – Parkowy i Folwarczny „Starostwo”, zespół zlokalizowany jest przy ul. Sikorskiego i ul. Konopnickiej, dwór z oficyną i spichlerz został wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku.

Cmentarz grzebalny rzymsko-katolicki i prawosławny przy ul. Poniatowskiego, założony w I ćwierćwieczu XIX wieku.

Kamienice przy Placu 3 Maja - kamienice zostały wzniesione w I poł. XIX w, wyróżniają się wystrojem klasycystycznym i zachowanym pierwotnym układem wnętrz, z częściowo zachowanymi sklepieniami kolebkowymi i kolebkowo – krzyżowymi.

Jatki miejskie przy ul. Poniatowskiego 8b - są jedynym w dawnym województwie chełmskim budynkiem zrealizowanym w okresie między wojennym na potrzeby handlu.

Do Rejestru Zabytków wpisany jest również układ urbanistyczny Miasta Krasnegostawu rozwijający się od czasów średniowiecza, związany z terenem pozamkowym i pozostałościami obwarowań miejskich oraz zespołami klasztornymi. Na terenie Miasta do obiektów zabytkowych należą również obiekty mieszkalne (kamienice i domy).

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone