przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Gospodarowanie Odpadami Informacje dla właścicieli nieruchomości wielorodzinnych

Informacje dla właścicieli nieruchomości wielorodzinnych

Mieszkańcy budynków wielolokalowych (powyżej 3 lokali) nie składają indywidualnie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 W ich imieniu robią to wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS lub zarządcy Budynku.

W przypadku niesegregowania odpadów komunalnych, Firma wywożąca śmieci poinformuje Urząd o fakcie niedopełnienia przez właściciela nieruchomości ustawowego obowiązku oraz odbierze odpady jako niesegregowane. Na podstawie w/w powiadomienia zostanie wydana decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki opłaty podwyższonej stanowiącej dwukrotność opłaty za gospodarowanie komunalnymi.

W przypadku nieruchomości wielolokalowej występuje tzw. „odpowiedzialność zbiorowa” Oznacza to naliczanie opłaty podwyższonej, za odpady zmieszane, nawet w przypadku, gdy jeden z mieszkańców nieruchomości wielolokalowej, całkowicie anonimowy, nie dopełni obowiązku segregacji, a zjawisko niezachowania segregacji jest marginalne.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone