przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Gospodarowanie Odpadami Sprzęt elektryczny

Sprzęt elektryczny

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2021 r., poz. 888, z późn.zm).

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są wpisane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa (https://bdo.mos.gov.pl/).

W myśl zapisów art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Na terenie miasta funkcjonuje Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 54 (teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.), do którego można dostarczać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Mieszkańcy Miasta Krasnystaw mają także możliwość pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) poprzez skorzystanie z odbioru tego rodzaju odpadów sprzed nieruchomości, w sposób określony w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w ustalony dzień odbioru zgodnie z harmonogramem.

Odpad ten można także oddać podczas zakupu nowego sprzętu AGD i RTV. W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: biorę nowe – zostawiam stare, np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę).

 

  

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone