przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Sekretarz

Sekretarz

Renata Stangryciuk - Sekretarz
 
e-mail: r.stangryciuk@krasnystaw.pl

 

Kompetencje:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy i polityki personalnej Urzędu,
 2. zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz właściwego obiegu informacji w Urzędzie,
 3. zapewnienie właściwych warunków techniczno - organizacyjnych funkcjonowania Urzędu,
 4. nadzór nad prawidłowością przebiegu procesów tworzenia aktów prawnych w Urzędzie,
 5. wykonywanie uprawnień kierownika Urzędu i zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 6. koordynowanie zadań w zakresie współpracy Burmistrza z Radą Miasta,
 7. organizowanie systemu kontroli zarządczej oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością wdrożenia i działania tego systemu, a także nad prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
 9. składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 10. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 11. reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
 12. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw, w zakresie ustalonym przez Burmistrza;
 13. współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Sekretarza;
 14. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta:
  1. Wydziałem Organizacyjnym i Archiwum Zakładowego;
  2. Wydziałem Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu;
  3. Biuro Rady Miasta - samodzielne stanowisko;
  4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;
  5. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie;
  6. Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie;
  7. Środowiskowym Domem Samopomocy;
  8. Krasnostawskim Domem Kultury;
  9. Miejską Biblioteką Publiczną;
 15.  wstępny nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań obronnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i w przepisach wewnętrznych, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone