przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Struktura Urzędu Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej;
 2. prowadzenie wszystkich spraw związanych z rolnictwem, ochroną środowiska, ochroną przyrody, gospodarką wodną i ochroną zwierząt;
 3. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym w zakresie azbestu;
 4. przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 5. wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów; wymierzanie kar za niszczenie i usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia;
 6. opiniowanie projektów prac geologicznych, uzgadnianie koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin;
 7. tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków gminnych;
 8. administrowanie i zarządzanie zasobami gruntów i innych nieruchomości komunalnych;
 9. prowadzenie sprzedaży nieruchomości gminnych oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 10. nabywanie nieruchomości do zasobu Miasta;
 11. regulacja stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji, inwentaryzacja mienia komunalnego;
 12. występowanie z wnioskami o komunalizację nieruchomości;
 13. wnioskowanie w sprawach wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne;
 14.  prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu;
 15. tworzenie zasobów gruntów miejskich na cele inwestycyjne i infrastruktury miejskiej;
 16. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich;
 17. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta;
 18. przygotowywanie projektów podziału lokali na mieszkalne i socjalne oraz propozycji wyodrębnienia w zasobie mieszkaniowym lokali do najmu na czas trwania stosunku pracy;
 19. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta;
 20. prowadzenie spraw związanych z podziałem oraz scalaniem i podziałem nieruchomości;
 21. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i nadawaniem numeracji porządkowej nieruchomości;
 22. nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza komunalnego;
 23. prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg i chodników oraz czystości i zieleni na terenie Miasta;
 24. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym;
 25. udzielanie, odmowa udzielania i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
 26. prowadzenie spraw z zakresu planowania i zapewnienia przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 27. prowadzenie weryfikacji i identyfikowanie nieruchomości nieprzyłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
 28. wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych;
 29. podejmowanie wszelkich działań, związanych z egzekwowaniem obowiązków wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonali decyzji nakazujących przyłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej;
 30. sporządzanie dowodów PT (w przypadku przekazania środka trwałego innej jednostce organizacyjnej Miasta Krasnystaw).
 31. prowadzenie spraw z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
 32. prowadzenie spraw z zakresu wznoszenia pomników i tablic pamiątkowych.
 33. prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie przeglądów budynków stanowiących własność miasta;
 34. prowadzenie spraw związanych z nadzorem i bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych.
 35. nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej.
 36. prowadzenie spraw z zakresu nadawania imienia obiektom użyteczności publicznej
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Kierownik - Ewa Filip
tel. 82 576 21 57 wew. 125
e-mail: e.filip@krasnystaw.pl
pok. nr 24,
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone