przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.krasnystaw.pl

Urząd Miasta Krasnystawzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Krasnystaw.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-03.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Brak treści alternatywnych zdjęć w galeriach i załączników opublikowanych przed sierpniem 2021 r.,.
  • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
  • Wyłączenia:.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,.
  • Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-22.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Buczek, m.buczek@krasnystaw.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 576 21 57 wew. 123 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Plac 3 Maja.
Dla osób z niepełnosprawnościami dostęp zapewnia pochylnia o odpowiednim stopniu nachylenia.
Do Straży Miejskiej prowadzi bezpośrednie wejście od ul. Matysiaka, dostępne z poziomu chodnika.
Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet w budynku
Budynek Urzędu Miasta posiada dwa piętra.
W budynku nie ma windy.
Na parterze zlokalizowane są Biuro Obsługi Mieszkańców, Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego oraz Straż Miejska.
W Biurze Obsługi Mieszkańca znajduje się wydzielone miejsce do obsługi interesantów z różnych wydziałów.
Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Dostęp na pierwsze i drugie piętro budynku zapewniają schody wyposażone w poręcz jednostronną.
Opis dostosowań w budynku
Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej, znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń. Krawędzie schodów przy zmianie poziomu posadzki zostały oznaczone taśmą kontrastową.
W obiekcie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.
Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Znajduje się pętla indukcyjna.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy poprzez:
wysyłanie korespondencji na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw,
korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: miasto@krasnysatw.pl.
korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (umkrasnystaw/skrytka).
korzystanie z numeru telefonu 82 576 21 57 wew. 164
kontakt z za pomocą wiadomości tekstowych +48 602 480 297
Informacje o miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajduje się jedno wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych
Biuro Obsługi Mieszkańców – informacja podstawowa.

Aplikacje mobilne

  • EKrasnystaw - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.igen.wiemo.ekrasnystaw&gl=PL

Dodatkowe informacje

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone