przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Struktura Urzędu Wydział Organizacyjny i Archiwum Zakładowego

Wydział Organizacyjny i Archiwum Zakładowego

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Archiwum Zakładowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza, umów w sprawie zamówienia publicznego, skarg i wniosków oraz upoważnień i pełnomocnictw, kontroli zewnętrznych;
 2. prowadzenie spraw z zakresu oświaty, wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi do lat 3;
 3. prowadzenie spraw z zakresu BHP
 4. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, w tym przyjmowanie i przesyłanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz udzielania pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie,
 6. koordynacja pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 8. przyjmowanie wniosków i wydawanie kart dużej rodziny;
 9. koordynacja działań związanych z udzielaniem informacji i obsługą mieszkańców;
 10. wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 11. udzielanie licencji na przewozy taxi;
 12. obsługa kancelaryjna i techniczna Urzędu;
 13. obsługa korespondencji oraz elektronicznej skrzynki e-mail Urzędu;
 14. obsługa informatyczna Urzędu;
 15. prowadzenie archiwum;
 16. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
 17. prowadzenie spraw dotyczących praktyk zawodowych i aktywizacji osób bezrobotnych (staże, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, itp.);
 18. obsługa kancelaryjna i techniczna Młodzieżowej Rady Miasta i Miejskiej Rady Seniorów;
 19. współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta (sołectwami) oraz prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim;
 20. prowadzenie ewidencji wyposażenia i pozostałych środków trwałych;
 21. prowadzenie spraw zamówień publicznych Miasta pod względem procedury określonej właściwymi przepisami prawa,
 22. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na roboty, usługi i dostawy w trybie bez stosowania ustawy,
 23. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 24. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno - kancelaryjne prac komisji przetargowej,
 25. sporządzanie planu rejestru zamówień publicznych,
 26. gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Urzędu,
 27. archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych w Urzędzie,
 28. realizacja zadań wynikających z przeprowadzania wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego,  referendum krajowego i gminnego, sołtysów i rad sołeckich.
 
 
Wydział Administracyjny
Kierownik - Justyna Pawlas

tel. 82 576 21 57 wew. 161
e-mail: justyna.pawlas@krasnystaw.pl
pokój nr 30
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone