przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Burmistrz

Burmistrz

Robert Kościuk - Burmistrz Krasnegostawu
 
Robert Kościuk - Burmistrz Krasnegostawu

Urodził się w Krasnymstawie. Swoje życie związał z tym miastem. Z Krasnymstawem związane były także losy jego rodziców, dziadków i pradziadków. Pochodzi z rodziny o patriotycznych tradycjach. Z głęboko zakorzenioną miłością do ojczyzny i jej losów. Jego dziadek był uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, a w okresie międzywojennym funkcjonariuszem Policji Państwowej na posterunku w Krasnymstawie. Oddanie i poświęcenie w służbie dla miasta i kraju spowodowało, iż stał się jedną z wielu ofiar katyńskich.

Posiada wyższe wykształcenie – tytuł magistra Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na WSEI w Lublinie. Podyplomowe Studia z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, biegle posługuje się j. angielskim.

Przez ponad dwadzieścia lat prowadził działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo, w którym skutecznie zarządzał ludźmi i finansami.

Jest członkiem stowarzyszeń i związków, między innymi zrzeszających rodziny katyńskie, wspierających przedsiębiorczość, jak i wszelką inną działalność na rzecz Krasnegostawu. Chętnie angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Ze względu na spostrzeganie go jako osoby przedsiębiorczej, aktywnej i otwartej na ludzkie sprawy w 2014 r., za namową różnych kręgów społecznych, postanowił wziąć udział w wyborach samorządowych. W roku 2015 został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Krasnegostawu, a w listopadzie 2018 r. po ponownym starcie w wyborach, objął funkcję Burmistrza Krasnegostawu.


Kompetencje:

Burmistrz organizuje pracę Urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,
 3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 4. składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 5. ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 6. wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich wykonania,r
 7. realizacja interpelacji posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.
 8. gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie,
 9. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,
 10. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,
 11. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 12. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 13. nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, zatwierdzanie regulaminu pracy Urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz wydawanie zarządzeń, postanowień i poleceń służbowych,
 14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady,
 15. do kompetencji Burmistrza należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:
  • zagadnień obrony cywilnej,
  • ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa informacji,
  • ochrony danych osobowych,
  • ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,
  • obsługi prawnej,
  • analizy i kontroli,
  • Straży Miejskiej.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone