przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz Krasnegostawu Daniel Miciuła 
 
 
E-mail:Kompetencje:

Burmistrz organizuje pracę Urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,
 3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 4. składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 5. ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 6. wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich wykonania,r
 7. realizacja interpelacji posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.
 8. gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie,
 9. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,
 10. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,
 11. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 12. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 13. nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, zatwierdzanie regulaminu pracy Urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz wydawanie zarządzeń, postanowień i poleceń służbowych,
 14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady,
 15. do kompetencji Burmistrza należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:
  • zagadnień obrony cywilnej,
  • ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa informacji,
  • ochrony danych osobowych,
  • ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,
  • obsługi prawnej,
  • analizy i kontroli,
  • Straży Miejskiej.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone