przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Gospodarowanie Odpadami Informacje dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych

Informacje dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 


Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29 w terminie do 10 dnia miesiąca następujacego po miesiącu w którym nastapiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami kounalnymi w zmienionej wysokosci uiszcza siuę za miesiąc, w ktorym nastapiła zmiana.


 

Dokument ważny do 31.01.2020 r.

Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (druk do pobrania i wypełnienia)


Dokument ważny od 1.02.2020 r.

Ikona pdfUCHWAŁA NR XVI/119/2019RADY MIASTA KRASNYSTAW z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.30 MB]

 Deklaracje


 

 
Z dniem 1 stycznia 2014 r. istnieje możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIV/245/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie naszego miasta zostały przyjęte następujące stawki opłat:

 • 17 zł za osobę/miesiąc – w przypadku prowadzenia  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
 • 34 zł za osobę/miesiąc – wyższa stawka opłaty
 • 16 zł za osobę/miesiąc – dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mieszkalnymi kompotujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXXIV/245/2021 RADY MIASTA KRASNYSTAW z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty, , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [677.87 KB]

 

ZMIANA TERMINU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Krasnystaw


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, bez wezwania. Od 1 stycznia 2016 r. każdy podatnik posiada indywidualne konto bankowe na które powinien dokonywać wpłat. Dopuszczalne jest dokonywanie opłat na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krasnystaw nr 21 9610 0002 2010 0000 3030 0008 - w tytule należy podać "Opłata za odpady", imię i nazwisko, adres nieruchomości której dotyczy opłata oraz okres za jaki opłata jest wnoszona.

Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. za styczeń, luty, marzec do 31 marca;
 2. za kwiecień, maj, czerwiec do 30 czerwca;
 3. za lipiec, sierpień, wrzesień do 30 września;
 4. za październik, listopad, grudzień do 31 grudnia.

Dopuszcza się możliwość uiszczania opłaty miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wyżej wskazany.

UWAGA! Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej / spółdzielni mieszkaniowej dokonują wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy wspólnoty / spółdzielni.

UCHWAŁA NR XII/80/2015 RADY MIASTA KRASNYSTAW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

POMOC FINANSOWA W POSTACI DOPŁATY DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA KRASNYSTAW.

Od dnia 27 października 2015 r. istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej dla rodzin wielodzietnych posiadających lokalne karty 3+.

Pomoc przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie w przypadku gdy osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej ujęte zostały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Pomoc finansową przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpływa kompletny wniosek do dnia 31 grudnia danego roku, nie dłużej jednak niż na okres uprawniający do jej przyznania.

 Ikona pdfUCHWAŁA NR X/61/2015 RADY MIASTA KRASNYSTAW z dnia 8 września 2015 r. w sprawie samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [318.69 KB]

HARMONOGRAMY

www.pgkkrasnystaw.pl

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Piekarskiego 3
22-300 Krasnystaw

Sekretariat: 82 576 23 76
Fax: 82 576 68 30
Biuro Obsługi Klienta 82 576 24 93
E-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl

www.pgkkrasnystaw.pl

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Ikona pdfUchwała Nr XVIII/135/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.06 MB]

Ikona pdfUchwała Nr XXX/222/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [525.36 KB]

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

1. W jaki sposób jest ustalana opłata?
Na terenie Miasta Krasnystaw stawka opłaty jest uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Przy czym należy pamiętać, iż osoba zamieszkująca to nie to samo co osoba zameldowana. Jeśli więc na terenie nieruchomości mieszkają trzy osoby a zameldowane są dwie to w deklaracji należy wskazać osoby zamieszkujące czyli 3.

2. Czy obowiązuje mnie podpisanie umowy z gminą?
Nie. Miasto wybrało w drodze przetargu firmę obowiązaną do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Obowiązkiem właściciela takiej nieruchomości jest złożenie w Urzędzie Miasta  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Złożona deklaracja stanowi podstawę do wnoszenia opłaty.

3. Jakie konsekwencje poniosę, jeśli nie będę uiszczał/a opłaty?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. W przypadku braku wpłaty zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
W sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, organ podatkowy określi wysokość opłaty, wydając decyzję administracyjną.

4. Czy są już ustalone stawki?
Stawki zostały ustalone. Miesięczna stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych:

 • 17 zł za osobę/miesiąc – w przypadku prowadzenia  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
 • 34 zł za osobę/miesiąc – wyższa stawka opłaty
 • 16 zł za osobę/miesiąc – dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mieszkalnymi kompotujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

5. Czy Miasto zabezpiecza pojemniki na odpady?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

6. Jakie są zasady segregacji odpadów w gminie? SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA
Informację o tym, czy właściciel/inny podmiot władający nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy będzie segregował bądź segreguje odpady należy wpisać w deklaracji. W przypadku zadeklarowania segregacji, odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych.

Na terenie Miasta Krasnystaw właściciele nieruchomości będą zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • papier i tektura - gromadzone w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,
 • szkło i stłuczka szklana - gromadzone w workach lub pojemnikach koloru zielonego,
 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - gromadzone w workach lub pojemnikach koloru żółtego,
 • zmieszane - gromadzone w workach lub pojemnikach koloru czarnego.
 • bioodpady - gromadzone w workach koloru brązowego
Opakowania plastikowe i puszki należy zgnieść tak aby zajmowały jak najmniej miejsca. Opakowania szklane natomiast starajmy się wrzucać ostrożnie – stłuczone opakowaniowa stwarzają zagrożenie okaleczeniem osób odbierającym odpady oraz trudniej przygotować je do recyklingu.


Odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia oraz opakowania zanieczyszczone chemikaliami takimi jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje powstające w gospodarstwach domowych, zużyte baterie, opony i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. należy obowiązkowo wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać samodzielnie do punktu selektywnego zbierania tych odpadów.

7. Z jaką częstotliwością będą odbierane odpady?
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw, będzie odbywał się z następującą częstotliwością:

 1. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:
 • w zabudowie jednorodzinnej:
 1. Odpady niesegregowane (zmieszane)– 1 raz na dwa tygodnie,
 2. bioodpady:

 – 1 worek 120 1 – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od marca do listopada oraz  1worek 120 l  -  1 raz na miesiąc w okresie od grudnia do lutego, w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika przydomowego
i kompostowania w nim odpadów,

–  1 raz na dwa tygodnie w okresie od marca do listopada oraz  1 raz na miesiąc w okresie od grudnia do lutego, w przypadku braku zadeklarowania kompostowania,

 1. odpady zbierane selektywnie – 1 raz na miesiąc,
 2. popiół pochodzący z palenisk domowych – 1 raz na miesiąc w okresie
  od 1 października do 30 kwietnia,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz na rok;
  • w zabudowie wielorodzinnej:
 1. Odpady niesegregowane (zmieszane) i bioodpady –co najmniej 1 raz na tydzień,
 2. odpady zbierane selektywnie – przynajmniej 1 raz na miesiąc,
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1 raz na rok.
  1. Ustala się częstotliwość zbierania odpadów komunalnych z terenów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  2. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, przeznaczonych do użytku publicznego:
 • w pasach drogowych: w sezonie letnim – co najmniej 1 raz na tydzień,
 • na skwerach i innych terenach zieleni miejskiej: w sezonie letnim – codziennie, poza sezonem letnim  - 2 razy na tydzień,
 • na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej – 1 raz na tydzień,

na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – 1 raz na miesiąc w okresie od kwietnia do października

 
8. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
W przypadku nie złożenia deklaracji, organ podatkowy określi w drodze decyzji wysokość opłaty, w oparciu o dane, które ustali w toku przeprowadzonego postępowania.

9. Czy opłata powinna być ustalona w stosunku do ilości osób zameldowanych? Co w przypadku gdy ktoś jest zameldowany, a mieszka gdzie indziej?
Wysokość opłaty ustala składający deklarację samodzielnie w zależności od ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za odpady gromadzone w sposób selektywny lub zmieszany. Właściciel nieruchomości w deklaracji wskaże ilość osób zamieszkujących a nie zameldowanych (chociaż często może być to ta sama liczba). Jeżeli osoba jest zameldowana na terenie Miasta Krasnystaw a mieszka na terenie innej gminy lub przebywa za granicą, nie ma obowiązku składania deklaracji ani wpłacania opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być uiszczana na podstawie danych zawartych w złożonej deklaracji.

10. Kto i na jakich zasadach będzie odbierał ode mnie śmieci?
Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie za właścicieli nieruchomości zamieszkałych Miasto  Krasnystaw. Wyłoniona w przetargu firma będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

11. Co oznacza, że opłata będzie niższa dla kompostujących odpady?
Stawka opłaty będzie wynosiła 16 zł za osobę/miesiąc – dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mieszkalnymi kompotujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

12. Czy dostanę deklarację do domu?
Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Krasnystaw w zakładce odpady oraz w siedzibie urzędu. Od 1 stycznia 2014 r. możliwe jest składanie drogą elektroniczną deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Do kiedy będę musiał złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

14. W jaki sposób mieszkańcy będą wnosić opłatę? Czy będzie to np. płatność przelewem na rachunek Urzędu, czy opłatę należy uiścić gotówką? Jaka będzie częstotliwość wnoszenia opłat?

Mieszkańcy będą mogli wnosić opłatę przelewem na rachunek Urzędu Miasta lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie. Za dokonanie wpłaty gotówką w punktach kasowych Banku Spółdzielczego, nie będą doliczane opłaty bankowe.


Opłatę uiszcza się bez wezwania w następujących terminach:

 • za styczeń, luty, marzec do 31 marca;
 • za kwiecień, maj, czerwiec do 30 czerwca;
 • za lipiec, sierpień, wrzesień do 30 września;
 • za październik, listopad, grudzień do 31 grudnia.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych przy czym okresem rozliczeniowym jest kwartał. (termin określony został w Uchwale Nr XII/80/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

15. Czy będzie należało przedstawić dodatkowy dokument - np. dowód osobisty czy dokument prawa własności przy składaniu deklaracji? 
Nie. Podczas składania deklaracji nie wymaga się posiadania przy sobie żadnego dokumentu.

16. Dlaczego nie będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców odpady niebezpieczne?
Nowe zasady gospodarowania odpadami nakładają obowiązek segregacji odpadów. W związku z powyższym odpady niebezpieczne nie mogą znaleźć się w pojemniku z odpadami mieszanymi. Ponieważ odpady niebezpieczne powstają sporadycznie (nie we wszystkich gospodarstwach w równych ilościach i w tym samym czasie)  nie jest możliwe objęcie ich stałym harmonogramem odbioru.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone