przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > URZĄD Struktura Urzędu Straż miejska

Straż miejska

Jacek Policha
Komendant Straży Miejskiej
parter (wejście od ul. Matysiaka),
tel. 82 576 21 57 wew. 132, 604 804 755,

Romuald Brodzik
Inspektor Straży Miejskiej
tel. 082 576 21 57 wew. 132; 604 804 755
pokój nr 25

Bartłomiej Sobuś
Aplikant Straży Miejskiej
tel. 082 576 21 57 wew. 132; 604 804 755
pokój nr 25

Roman Malessa
Inspektor Straży Miejskiej
tel. 082 576 21 57 wew. 132; 604 804 755
pokój nr 25
 
 
Straż Miejska została powołana w Krasnymstawie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta w dniu 11 stycznia 1993 roku. Od tamtej pory zadania pracowników ewoluowały. Po wielu latach nieprzerwanych działań na rzecz miasta funkcjonariusze wypracowali system współpracy z instytucjami i organizacjami, które owocują dziś dobrymi wynikami.
 
Już od 25 lat stoją na posterunku ładu społecznego rozwiązując konkretne problemy, które często pomijane są przez inne instytucje. Zajmują się trudnymi zadaniami wymagającymi wytrwałości, zaangażowania i ogromnej wiedzy w nawiązywaniu relacji z ludźmi oraz reakcji na zachowania antyspołeczne. Strażnicy doskonale rozumieją, jak ważna jest ich praca, dlatego wciąż uzupełniają swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia i studia. Dzięki ich zaangażowaniu realizowana jest w pełni założona misja tej jednostki.
 
Strażnicy miejscy działają zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z Policją, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, placówkami oświatowymi, wydziałami Urzędu Miasta oraz jednostkami podległymi. Przez lata wypracowali indywidualne modele współpracy z każdą z tych instytucji. Zajmują się m. in. koordynowaniem programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiem ich bezdomności oraz zawiadamianiem organów ochrony środowiska w każdym przypadku stwierdzenia: niszczenia, zanieczyszczania elementów przyrody, zbiorników wodnych i cieków.
 
Funkcjonariusze są bardzo często osobami pierwszego kontaktu w sytuacjach odkrycia niebezpiecznych skutków działania sił przyrody, a także znalezienia rannych, agresywnych, czy bezdomnych zwierząt. Wiedzą dokładnie z kim skontaktować się w celu opatrzenia, czy opieki nad konkretnym przypadkiem, a także dokarmiają dzikie okazy, które w czasie mroźnej zimy nie są w stanie znaleźć pożywienia samodzielnie.
 
Strażnicy angażują się również w wydarzenia lokalne oraz ogólnopolskie mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Współpracują od lat w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" oraz włączają się w sezonowe monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych.
 
Ważnym aspektem działalności straży jest również dbanie o wygląd terenów miejskich. Koordynują usuwanie wraków aut, organizują akcje oczyszczania miasta, zgłaszają zniszczenia i niebezpieczeństwa występujące na terenie Krasnegostawu oraz sprawdzają realizację zimowych obowiązków przez mieszkańców. Istotnym elementem ich działalności jest też obserwacja czynników zagrożeń ekologicznych. Funkcjonariusze kontrolują na bieżąco poziom wód i monitorują zgłoszenia spalania śmieci.
 
Straż Miejska ma również reprezentację w Miejskim Zespole Zarządzania Kryzysowego, który zajmuje się tematem przeciwdziałania ewentualnym wydarzeniom kryzysowym. W tym celu współpracują z pozostałymi jednostkami na podstawie porozumień oraz umów. Biorą także udział w ćwiczeniach przygotowujących ich do sytuacji groźnych dla zdrowia i życia mieszkańców oraz udzielają pomocy w zabezpieczaniu wydarzeń organizowanych przez Miasto Krasnystaw.
 
Jednym z równie ważnych zadań funkcjonariuszy jest też współpraca z instytucjami edukacyjnymi, w ramach której pracownicy oceniają bezpieczeństwo dróg do szkoły, przeprowadzają patrole wagarowiczów oraz uczestniczą w zajęciach edukacyjnych.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców siedziba Straży Miejskiej w Krasnymstawie została przeniesiona. Obecnie nowe lokum znajduje się na parterze budynku. Wejście do lokalu możliwe jest od ulicy Matysiaka.
 

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw szczególnych i aktów prawa miejscowego, w tym:

 1. ochronę bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych;
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym przepisami prawa o ruchu drogowym;
 3. kontrolowanie prawidłowości oświetlenia i oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz kontrolowanie miejsc przeznaczonych do plakatowania i ogłoszeń;
 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli;
 5. pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych, do czasu przybycia właściwych służb;
 6. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
 7. przygotowywanie decyzji na udzielenie zezwoleń na organizację imprez masowych, rejestrowanie zawiadomień o organizacji zgromadzeń i zbiórek publicznych;
 8. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez masowych;
 9. ochrona imprez i uroczystości, których organizatorem jest Rada i Burmistrz;
 10. egzekwowanie obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz uchwały Rady określającej zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta;
 11. realizacja programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta;
 12. koordynowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Miasta;
 13. niezwłoczne zawiadamianie organów ochrony środowiska w każdym przypadku stwierdzenia: niszczenia, zanieczyszczania elementów przyrody, zbiorników wodnych i cieków;
 14. prowadzenie ewidencji
 15. współdziałanie z gminnymi jednostkami OSP w zakresie realizacji ich zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel w budżecie Miasta;
 16. realizacja zadań wynikających z ustawy o zwalczaniu klęsk żywiołowych, a w szczególności dotyczących struktury, zadań i zasad działania Miejskiego Zespołu Reagowania;
 17. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym w zakresie planu ochrony zabytków i zarządzania kryzysowego;
 18. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie;
 19. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i związanych z zakresem działania Wydziału;
 20. nadzór nad monitoringiem miejskim.

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone