przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Fotowoltaika dla mieszkańców Pytania i odpowiedzi cz.I

Fotowoltaika dla mieszkańców

logo
07-07-2022

Pytania i odpowiedzi cz.I

Pytania i odpowiedzi (cześć I):
 
1. Kto może być uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem projektu może być osoba, która w 2019 roku złożyła ankietę zgłoszeniową dotyczącą instalacji OZE i posiada opracowany przez firmę zewnętrzną projekt koncepcyjny instalacji OZE. Ponadto osoba ta musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, znajdującej się na terenie Krasnegostawu, na której planowany jest montaż instalacji. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność wielu osób, wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na montaż instalacji, złożyć stosowną deklarację uczestnictwa i podpisać umowę dot. wzajemnych zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej.
 
2. Kto i na jakiej podstawie zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie?
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje lista ustalona na podstawie kolejności złożonych w 2019 roku ankiet zgłoszeniowych dotyczących instalacji OZE. Z uwagi na to, że projekt zakłada wyłącznie montaż instalacji fotowoltaicznych, powyższa lista ogranicza się do osób, które zgłosiły chęć montażu takiej instalacji. Osoby te będą zobowiązane przedłożyć deklarację uczestnictwa w projekcie, przyjmując aktualnie obowiązujące zasady i warunki realizacji projektu.
 
3. Ile nieruchomości zostanie objętych projektem?
Projekt zakłada montaż około 330 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, grunt).
 
4. Czy przewiduje się nowy nabór ankiet/zgłoszeń wśród mieszkańców celem zakwalifikowania do udziału w projekcie?
Z uwagi na ograniczoną ilość instalacji przewidzianych do montażu, udział nowych osób, które nie złożyły ankiet w 2019 r., nie jest możliwy. 
 
5. Czy z uwagi na ograniczoną liczbę montażu instalacji OZE, osoby które w 2019 r. zgłosiły się do udziału w projekcie i posiadają projekty koncepcyjne, jednak nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, będą mogły w przyszłości starać się o dofinansowanie?
Obecny projekt jest I etapem realizacji działań, mających na celu montaż instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców. Miasto Krasnystaw będzie się ubiegało o kolejne środki
na montaż instalacji OZE, tak aby objąć wsparciem finansowym wszystkie osoby, które posiadają projekty koncepcyjne instalacji OZE przygotowane przez firmę zewnętrzną w 2019 r.
 
6. Czy możliwa jest rozbudowa instalacji już istniejącej, stanowiącej prywatną inwestycję mieszkańca? Do jakiej mocy? Jakie są warunki rozliczenia z PGE?
Projekt przewiduje możliwość budowy nowej, dodatkowej instalacji fotowoltaicznej wraz 
z inwerterem. Mieszkaniec, decydując się na udział w projekcie, zobowiązany jest do weryfikacji warunków operatora/sprzedawcy energii w kwestii rozliczenia oraz warunków technicznych 
po zwiększeniu mocy instalacji. 
 
7. Jaka będzie moc instalacji oferowana w ramach projektu?
W ramach projektu przewiduje się montaż instalacji o mocy 3,04 kW, 4,18 kW oraz 5,32 kW.
 
8. Czy instalacja fotowoltaiczna będzie posiadała w zestawie magazyn energii?
Nie. Zestaw instalacji fotowoltaicznej będzie wyposażony w inwerter hybrydowy, który będzie miał możliwość podłączenia magazynu energii w przyszłości.
 
9. Czy w przypadku występowania elementów zacieniających konstrukcję dachu (spady dachu, lukarny) przewiduje się rozwiązania poprawiające efektywność działania instalacji?
W takiej sytuacji przewiduje się zastosowanie optymalizatorów mocy modułów fotowoltaicznych, które będą stanowiły kompletną instalację oferowaną w ramach projektu.
 
10. Jaka będzie wysokość wkładu własnego mieszkańca?
Wysokość wkładu własnego mieszkańca będzie uzależniona od łącznej wyceny instalacji dla danej nieruchomości i innych kosztów związanych z realizacją projektu (m.in. podatek vat od dotacji,
nadzór inwestorski). 
 
Szacunkowa wysokość wkładu własnego (I i II rata) będzie wynosiła około:
-  2.700,00 dla instalacji o mocy 3,04 kW
-  3.500,00 dla instalacji o mocy 4,18 kW     
-  4.300,00 dla instalacji o mocy 5,32 kW
Ostateczny koszt udziału mieszkańca zostanie określony po rozstrzygnięciu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego i wyborze wykonawcy zadania.
 
11. Kiedy mieszkaniec będzie zobowiązany do poniesienia wkładu własnego?
Mieszkaniec będzie zobowiązany wpłacić kwotę I raty do dnia 30 września 2022 r. 
w wysokości ok. 50% łącznej kwoty wkładu własnego. Płatność II raty, stanowiącej uzupełnienie łącznej kwoty wkładu własnego mieszkańca,  płatna będzie po rozstrzygnięciu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i wyborze wykonawcy zadania. 
 
12. Jaki będzie zakres prac do wykonania przez mieszkańca?
Mieszkaniec zobowiązany będzie m. in. do:
- przygotowania nieruchomości i pomieszczeń do montażu urządzeń, np. rozebranie i ułożenie kostki brukowej w celu instalacji kabla,
- wykonania prac naprawczych, w tym uzupełnienia ewentualnych ubytków ścian, tynków, okładzin po przeprowadzeniu okablowania oraz wykonania prac malarskich.
Ponadto w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane w znacznej odległości od punktu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do rozdzielnicy głównej dla danej nieruchomości,
koszt związany z wykonaniem okablowania tj. wykopu, dostawy i ułożenia kabla będzie finansowany w następujący sposób:
- koszt wykonania prac na odcinku do 40 m ponosi wykonawca zadania,
- koszt wykonania prac na odcinku powyżej 40 m, ponosi mieszkaniec.
 
13. Czy możliwy jest montaż instalacji fotowoltaicznej, gdy budynek posiada układ jednofazowy?
W przypadku, gdy budynek posiada układ jednofazowy, możliwy będzie montaż instalacji o najmniejszej mocy, tj. 3,04 kW. 
Mieszkaniec, który posiada projekt koncepcyjny instalacji o większej mocy niż 3,04 kW, może dokonać zmiany zasilania budynku z 1 fazy na 3, jednak powinien uzyskać uzgodnienia i wykonać stosowne prace w terminie do 6 miesięcy od dnia złożenia Deklaracji uczestnictwa.
W przypadku niewykonania powyższych działań, mieszkaniec przyjmuje do montażu instalację o mocy 3,04 kW.
 
14. Czy instalacja fotowoltaiczna będzie objęta okresem trwałości?
Okres trwałości projektu będzie wynosił 2 lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego realizacji projektu. Po tym czasie instalacja przejdzie na własność mieszkańca na podstawie umowy dot. wzajemnych zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej.
 
15. Czy możliwe jest wykonanie instalacji na nieruchomości, na której jest prowadzona bądź zarejestrowana działalność gospodarcza?
Dopuszczamy montaż instalacji w obrębie budynków mieszkalnych, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza, z zastrzeżeniem, że energia wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej musi być wykorzystywana na potrzeby mieszkalne. W przypadku montażu instalacji na takim budynku, kwota wkładu własnego ulegnie zwiększeniu z uwagi na inną stawkę podatku vat i będzie ustalana indywidualnie dla mieszkańca. Kwota ta będzie wyliczana w oparciu o stosunek powierzchni budynku przeznaczonej na cele mieszkalne do powierzchni przeznaczonej na cele związane
z działalnością gospodarczą. Ponadto w takich przypadkach Miasto Krasnystaw udzieli mieszkańcowi pomocy de minimis i wystawi stosowne zaświadczenie. 
Mieszkaniec jednak w każdym przypadku zobowiązany jest,  do złożenia oświadczenia 
o prowadzeniu bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości objętej projektem, pod rygorem zwrotu kosztów dofinansowania oraz innych kosztów wygenerowanych w związku
z realizacją projektu. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy wyodrębnić z budynku mieszkalnego powierzchnię do tego przeznaczoną i wówczas koszt instalacji fotowoltaicznej opodatkowany jest
stawką VAT 23%. W przypadku , gdy nie jest prowadzona działalność, koszt instalacji fotowoltaicznej opodatkowany jest stawką VAT 8%.
Ponadto w przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna wykonana w ramach projektu będzie dostarczała energię elektryczną nie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego, ale również na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, udzielona dotacja będzie stanowić pomoc de minimis. Mieszkaniec zobowiązany będzie do złożenia w Urzędzie Miasta Krasnystaw poniższych dokumentów:
- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- kopię zaświadczenia o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pozyskanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
- informację w formie oświadczenia, niezbędną do określenia wysokości pomocy de minimis odnoszącą się do procentowego udziału rozliczanej energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej działalności w stosunku do energii elektrycznej wykorzystywanej 
w gospodarstwie domowym.
 
16. Czy możliwe jest „przejęcie miejsca na liście złożonych ankiet” od mieszkańca, który rezygnuje z dalszego udziału w projekcie?
Nie ma takiej możliwości. W przypadku rezygnacji mieszkańców z udziału w projekcie, weryfikowane będą kolejne pozycje na liście złożonych ankiet.
 
17. Czy możliwe jest „przekazanie miejsca na liście złożonych ankiet” innemu niezgłoszonemu dotychczas mieszkańcowi bądź mieszkańcowi z tzw. końca listy?
Nie ma takiej możliwości.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone