przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Rekrutacja - II edycja Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w...

AKTUALNOŚCI

 Rekrutacja - II  edycja Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
27-04-2019

Rekrutacja - II edycja Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że ulega przedłużeniu termin złożenia formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa II edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie do dnia 7 maja 2019 r.
Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
b) osoby bezrobotne, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby z  przemocą w rodzinie,
e) osoby bezdomne,
f)  osoby uzależnione,
g) osoby opuszczające zakłady
h) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
 
Udział w Indywidualnego Programu Zatrudnienia CIS umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa  w następujących formach wsparcia:
Reintegracji społecznej tj. instrumentów aktywizacji społecznej – 2 godziny dziennie:
a) Doradztwo zawodowe,
b) Psychoedukacja,
c) Warsztaty komputerowe,
d) Zajęcia integracyjno - manualne,
e) Edukacja zdrowotna.
 
Reintegracji zawodowej tj. instrumentów aktywizacji zawodowej – 4 godziny dziennie służącej przyuczeniu do wykonywaniu pracy w grupach tematycznych:
a) stolarsko – remontowej,
b) poligraficzno – introligatorskiej,
c) ogrodniczo - porządkowej
 
Dodatkowo zapewniamy:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne
- opiekę nad osobą  zależną,
- świadczenie aktywizacyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
- ciepły posiłek .
 
Okres realizacji programu maj 2019 – wrzesień 2020
Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl& ; w zakładce „projekt Aktywność popłaca “ lub:
  • w Biurze projektu pok. 102 ,
  • u pracowników socjalnych Ośrodka,
w godzinach od 7:30 do 15:30.
 
Formularze zgłoszeniowe  przyjmujemy:
  • osobiście pokój 102,
  • za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9
  • email-em na adres projekt@mopskrasnystaw.pl
 
W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej.
 
Do pobrania:
 
 
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone